Trwa ładowanie...
d4flc7b
espi

TESGAS S.A. - Raport roczny R 2013

TESGAS S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d4flc7b
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 54779 63295 13 009 15 166
Zysk netto z działalności kontynuowanej 4 134 (36 280) 982 (8 693)
Zysk brutto 3 573 (35 879) 849 (8 597)
Zysk netto 4 134 (36 280) 982 (8 693)
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 4 134 (36 280) 982 (8 693)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 667 8 751 871 2 097
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 954 (2 553) 702 (612)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 452) (3 040) (582) (728)
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 169 3 158 990 757
Aktywa razem 115 518 115 185 27 854 28 175
Zobowiązania długoterminowe 12 945 14 358 3 121 3 512
Zobowiązania krótkoterminowe 25 051 27 440 6 041 6 712
Kapitał własny ogółem 77 522 73 388 18 693 17 951
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 77 522 73 388 18 693 17 951
Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 737 2 776
Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - - - -
Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,36 -3,20 0,09 -0,77
Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,36 -3,20 0,09 -0,77
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,83 6,47 1,65 1,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 6,83 6,47 1,65 1,58
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,1472 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013 roku) oraz 4,0882 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2012 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2110 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013 roku) oraz 4,1736 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2012 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Do Akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe TESGAS S.A. za 2013 rok.pdf Sprawozdanie Finansowe TESGAS S.A. za rok 2013
Sprawozdanie Zarządu z działalności TESGAS S.A. za 2013 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności TESGAS S.A. za rok 2013
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
Raport uzupełniający opinie z badania sprawozdania TESGAS S.A.pdf Raport uzupełniajacy opinię z badania sprawozdania TESGAS S.A.
Oświadczenie o rzetelności.pdf Oświadczenie o rzetelności
Oświadczenie dot. Audytora.pdf Oświadczenie dot. Audytora

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4flc7b

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TESGAS S.A. | | budownictwo | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-070 | | Dąbrowa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Batorowska | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (61) 89 01 600 | | (61) 89 01 602 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | tesgas@tesgas.pl | | www.tesgas.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 777-25-27-260 | | 639801998 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2014-03-21 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Marzenna Kocik Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Marcin Szrejter Dyrektor ds. Finansowych Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4flc7b

Podziel się opinią

Share
d4flc7b
d4flc7b