Trwa ładowanie...
d2xzk1g
espi
21-03-2014 08:15

TESGAS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

TESGAS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2xzk1g
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 60 711 91 603 14 417 21 948
Zysk netto z działalności kontynuowanej 3 386 (43 732) 804 (10 478)
Zysk brutto 2 934 (42 907) 697 (10 281)
Zysk netto 3 386 (43 732) 804 (10 478)
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3 467 (42 169) 823 (10 104)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 096 8 844 973 2 119
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 161 (2 600) 513 (623)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 663) (3 357) (870) (804)
Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 594 2 887 616 692
Aktywa razem 121 421 122 615 29 278 29 992
Zobowiązania długoterminowe 14 259 16 085 3 438 3 935
Zobowiązania krótkoterminowe 26 459 29 214 6 380 7 146
Kapitał własny ogółem 80 703 77 316 19 460 18 912
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 79 517 76 050 19 174 18 602
Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 737 2 776
Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - - - -
Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,31 -3,72 0,07 -0,89
Rozwadniający zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,31 -3,72 0,07 -0,89
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 7,01 6,70 1,69 1,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 7,01 6,70 1,69 1,64
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu przeliczone są po kursie 4,1472 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013 roku) oraz 4,0882 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2012 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2110 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013 roku) oraz 4,1736 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2012 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Do Akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe GK TESGAS za 2013 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TESGAS za rok 2013
Sprawozdanie Zarządu z działalnosci GK TESGAS za rok 2013.pdf Sprawozdzanie Zarządu z działalnosci GK TESGAS za rok 2013
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf Osiwadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania GK TESGAS.pdf Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania GK TESGAS
Oświadczenie o rzetelności.pdf Oświadczenie o rzetelności
Oświadczenie dot. Audytora.pdf Oświadczenie dot. Audytora

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2xzk1g

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | TESGAS S.A. | | budownictwo | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-070 | | Dąbrowa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Batorowska | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (61) 89 01 600 | | (61) 89 01 602 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | tesgas@tesgas.pl | | www.tesgas.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 777-25-27-260 | | 639801998 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2014-03-21 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Marzenna Kocik Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Marcin Szrejter Dyrektor ds. Finansowych Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2xzk1g
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2xzk1g
d2xzk1g