Trwa ładowanie...
d2fau6p

TIM - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

TIM - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2fau6p
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiaów 528105 382564 126060 90849
Zysk (strata ) z działalności operacyjnej (24511) (7771) (5851) (1845)
Zysk ( strata) brutto (24868) (7031) (5936) (1670)
Zysk (strata) netto (20990) (5867) (5010) (1393)
Zysk (strata) udziałowców niesprawującyh kontroli (180) 82 (43) 19
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3631) (13952) (867) (3313)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7370) (1109) (1759) (263)
Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej 10449 (3574) 2494 (849)
Przepływy pieniężne netto, razem (552) (18635) (132) (4425)
Aktywa, razem 282867 282448 66365 68106
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116664 94949 27371 22895
Zobowiązani długoterminowe 5794 5647 1359 1362
Zobowiazania krótkoterminowe 110870 89302 26012 21533
Kapitał własny jednostki dominującej 162124 183092 38037 44148
Kapitał zakładowy 22199 22199 5208 5353
Liczba akcji ( w tys szt) 22199 22199 22199 22199
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) (0,94) (0,27) (0,22) (0,06)
Rozwodniony zysk ( strata) na jedną akcję zykłą ( w zł/EUR) (0,94) (0,27) (0,22) (0,06)
Wartość ksiegowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 7,30 8,25 1,71 1,99
Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 7,30 8,25 1,71 1,99
Zastosowany do przeliczeń kurs EUR: kurs średnioroczny (2014r ) 4,1893 PLN; ( 2013r) 4,2110 PLN; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego (31.12.2014r ) 4,2623 PLN; (31.12.2013r) 4,1472 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarząd TIM SA.pdf Pismo Prezesa ZarząduTIM SA do Akcjonariuszy
GK TIM 31 12 2014 - OSTATECZNE.pdf Sprawozdanie finansowe GK TIM za okres 01.012014-31.12.2014
Raport skonsolidowany 2014r 20 03 2015r.pdf Sprawozdanie z działalności GK TIM w 2014r
oświadczenie - sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej TIM.pdf Oświadczenie o rzetelności i kompletności sprawozdania skonsolidowanego GK TIM
Oświadczenie - biegły - skonsolidowane.pdf Oświadczenie dotyczace biegłego rewidenta przeprowadzajacego badanie
Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania GK TIM w 2014r.pdf Opinia biegłego rewidenta badajacego sprawozdanie GK TIM 2014r
Raport z badania sprawozdania skonsolidowanego GK TIM 2014r.pdf Raport biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe GK TIM 2014r

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2fau6p

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TIM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TIM | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-333 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul.Powstańców Ślaskich | | 2 -4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-71) 37 61 621 | | (0-71) 37 61 620 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@tim.pl | | www.timsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897 000 96 78 | | 930339253 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | HLB M2 Audyt Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2015-03-20 Artur Piekarczyk Członek Zarządu
2015-03-20 Maciej Posadzy Członek Zarządu
2015-03-20 Anna Słobodzian-Puła Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Jolanta Wróbel Główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2fau6p

Podziel się opinią

Share
d2fau6p
d2fau6p