Trwa ładowanie...
d3lfene

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Raport roczny R 2014

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d3lfene
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 109 583 119 404 26 158 28 355
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 428 21 235 3 921 5 043
Zysk (strata) ze sprzedaży 3 408 8 485 814 2 015
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 352 12 583 1 039 2 988
Zysk (strata) brutto 8 222 18 294 1 963 4 344
Zysk (strata) netto 8 006 15 722 1 911 3 734
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 484 47 786 5 606 11 348
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 593 3 509 142 833
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 730) (30 365) (2 562) (7 211)
Przepływy pieniężne netto razem 13 347 20 930 3 186 4 970
Aktywa razem 498 418 499 491 116 936 120 441
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 146 642 150 946 34 404 36 397
Kapitał (fundusz) akcyjny 191 610 191 610 44 955 46 202
Kapitał własny 351 776 348 545 82 532 84 043
Liczba akcji 191 610 386 191 610 386 191 610 386 191 610 386
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,03 0,07 0,01 0,02 0,02
Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (PLN/EUR) 0,03 0,07 0,01 0,02 0,02
Zysk (strata) na jedną akcję uprzywilejowaną (PLN/EUR) 0,05 0,20 0,01 0,44 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 1,84 1,82 0,43 1,82
Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: · poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2014 r: 4,2623 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2013 r. 4,1472 PLN; · poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 4,1893 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. 4,2110 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Opinia Biegłego dot. spr. finans 2014 r..pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport Biegłego dot. spr. finans 2014 r..pdf Raport biegłego rewidenta
Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe TF SKOK za 2014 rok.pdf Roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01-31.12.2014
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2014.docx Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Towarzystwo Finansowe SKOK S.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lfene

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-387 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Arkońska | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (058) 511 20 00 | | (058) 511 20 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | tf@tfskok.pl | | www.tfskok.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 585-13-52-500 | | 191760145 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Zespół Ekspertów Finansowych Auditor Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2015-03-20 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu
2015-03-20 Tomasz Krasiński Członek Zarządu
2015-03-20 Marcin Golas Członek Zarządu
2015-03-20 Cezary Godziuk Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Elwira Czaplińska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lfene

Podziel się opinią

Share
d3lfene
d3lfene