Trwa ładowanie...
dxdggp6
dxdggp6
espi

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A., która spełnia kryt ...

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A., która spełnia kryterium umowy znaczącej (18/2014)
Share
dxdggp6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A., która spełnia kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: ?Spółka?) informuje o podpisaniu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (dalej: ?BZ WBK?), w dniu 9 października 2014 roku, Umowy na kredyt obrotowy rewolwingowy (odnawialny) w rachunku kredytowym (dalej: ?Umowa?). Na podstawie niniejszej Umowy Spółce udzielono kredytu w wysokości nie przekraczającej 100 000 tys. PLN (słownie: sto milionów złotych), na spłatę kredytu w rachunku bieżącym z limitem 120 000 tys. PLN w mBank oraz finansowanie obsługi zasilania bankomatów obsługiwanych przez Spółkę. Spółka może zadłużać się z tytułu udzielonego kredytu, w okresie od dnia 10 października 2014 roku do 28 lutego 2015 roku. Uruchomienie I transzy środków nastąpi na podstawie dyspozycji Spółki z przeznaczeniem na spłatę kredytu w rachunku bieżącym w mBank w dniu 10 października 2014 roku, na podstawie przedłożonego przez Spółkę zaświadczenia mBank S.A., z informacją o całkowitej kwocie zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oraz ze wskazaniem numeru rachunku do
spłaty tego kredytu. Uruchomienie kolejnych transz nastąpi każdorazowo na podstawie dyspozycji Spółki, z przeznaczeniem wyłącznie na zasilenie bankomatów. Zabezpieczenie spłaty należności stanowią: 1. Przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia środków pieniężnych w bankomatach; 2. Przelew wierzytelności wynikających z Porozumienia w sprawie przekazywania środków pieniężnych na transakcje gotówkowe i bezgotówkowe w terminalach obsługiwanych przez system COKiT (Centrum Obsługi Kart i Terminali) zawarte pomiędzy Spółką a Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową (dalej: ?Kasa Krajowa?). W związku z przedmiotem finansowania (zasilenia bankomatów w gotówkę), przedmiotem przelewu wierzytelności będzie część porozumienia dotycząca tylko obrotu gotówkowego z wyłączeniem transakcji bezgotówkowych. 3. Weksel wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę. 4. Pełnomocnictwo do rachunku Spółki w Raiffeisen Polbank. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych nie odbiegających od warunków
powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa nie przewiduje kar umownych dla żadnej ze stron. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi fakt, że wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
(058) 511 20 00 (058) 511 20 01
(telefon) (fax)
tf@tfskok.pl www.tfskok.pl
(e-mail) (www)
585-13-52-500 191760145
(NIP) (REGON)
dxdggp6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2014-10-10 Tomasz Krasiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6