Trwa ładowanie...
d3jesk1
espi

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zmiana rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za ...

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Zmiana rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za 2011 rok (7/2012)
Share
d3jesk1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za 2011 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż po przeprowadzeniu zarekomendowanej przez Radę Nadzorczą analizy formalnych i finansowych możliwości wypłaty dywidendy za wypracowany w 2011 roku zysk, na posiedzeniu w dniu 23 maja 2012 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu: 1. pokrycia straty z lat ubiegłych w całości z kapitału zapasowego; 2. przeznaczenia zysku za rok 2011, w wysokości 1 089 tys. zł oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 316 tys. zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość rekomendowanej dywidendy w przeliczeniu na jedną uprawnioną akcję wynosi 0,02 zł. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Uprzednia rekomendacja Zarządu Spółki prezentowana m. in. w sprawozdaniu finansowym za 2011 rok obejmowała przeznaczenie wypracowanego zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
(058) 511 20 00 (058) 511 20 01
(telefon) (fax)
tf@tfskok.pl www.tfskok.pl
(e-mail) (www)
585-13-52-500 191760145
(NIP) (REGON)
d3jesk1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu
2012-05-23 Tomasz Krasiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1