Trwa ładowanie...
d2b52as
espi

TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (4/2013)

TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (4/2013)

Share
d2b52as

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TPSA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A. 1.W dniu 14 stycznia 2013 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 234 100 000 zł, w tym: a)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 28 stycznia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,74% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, b)Emisja o
wartości 46 100 000 zł z datą wykupu w dniu 28 stycznia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,74% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, c)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 29 stycznia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,74% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., d)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 stycznia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,63% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., e)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 28 stycznia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,74% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, f)Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu
13 lutego 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,73% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o., g)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 12 kwietnia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,65% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o. 2.W dniu 15 stycznia 2013 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 110 000 000 zł, w tym: h)Emisja o wartości 90 000 000 zł z datą wykupu w dniu 29 stycznia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,74% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., i)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 stycznia 2013 (rentowność emisyjna wynosi: 3,74% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały
wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Telekomunikacja Polska. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 15 stycznia 2013 r. 1 575 640 000 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b52as

| | | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TPSA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-105 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Twarda | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 527 23 23 | | 22 527 23 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investors@orange.com | | www.orange.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-50-995 | | 012100784 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.
2013-01-15 Jacques de Galzain Członek Zarządu TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b52as

Podziel się opinią

Share
d2b52as
d2b52as