Trwa ładowanie...
d1o1dfk
d1o1dfk
espi

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (37/2010)

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (37/2010)
Share
d1o1dfk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 listopada 2010 r. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("PRKiI"), podmiot zależny od Spółki, jako Pełnomocnik konsorcjum w składzie:1. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu?Pełnomocnik konsorcjum;2. Jan Paruch wpisany pod nr 478 w ewidencji działalności gospodarczejUrzędu Gminy Mściwojów;Zenon Buca wpisany pod nr 4280 w ewidencji działalności gospodarczejUrzędu Miejskiego w Jaworze;Sławomir Paruch wpisany pod nr 512 w ewidencji działalności gospodarczejUrzędu Gminy Mściwojów,prowadzący: Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego "INFRAKOL" s.c., 59-400 Jawor, ul. Rapackiego 14?Partner konsorcjum3. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie?Partner konsorcjum(dalej, łącznie: "Wykonawca")zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Zamawiający"):
Umowę w ramach zadania: Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze?Katowice?Kraków, Przetarg nr 1?Modernizacja odcinków: Jaworzno Szczakowa?Trzebinia (km 15,810?29,110 linii nr 133), Jaworzno Szczakowa?Sosnowiec Jęzor (km 0,000?6,847 linii 134) (dalej: "Umowa").Wartość Umowy:Łączna wartość netto Umowy: 299 963 650,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt 00/100 złotych).Łączna wartość brutto Umowy: 365 955 653,00 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy 00/100 złotych).Wartość Umowy przypadająca PRKiI: około 65 %Przedmiot Umowy:Na podstawie Umowy Wykonawca wykona prace branżowe związane z modernizacją linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze?Katowice?Kraków: modernizacja odcinków: Jaworzno Szczakowa?Trzebinia (km 15,810?29,110 linii nr 133), Jaworzno Szczakowa?Sosnowiec Jęzor (km 0,000?6,847 linii 134).Termin Realizacji Umowy:40 miesięcy
od daty rozpoczęcia robót (zgodnie z Umową).Okres rękojmi za wady:1 rokOdszkodowanie umowne:Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie umowne w następujących wypadkach i w następującej wysokości:1. Za nieterminową realizację zamówienia, Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,05% wartości Umownej brutto za każdy dzień zwłoki.2. Za wpisanie nieprawdziwych informacji dotyczących uprawnień kadry kierowniczej Wykonawca zapłaci odszkodowanie umowne w wysokości 1 % całkowitej ceny brutto.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie umowne według not wystawionych przez właściwy oddział.Wykonawca pokryje również koszty:- opóźnień pociągów powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, spowodowanych wydłużeniem czasu planowanego zamknięcia torów i nieplanowanym zajęciem torów podczas robót;- wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej;- użycia lokomotyw do przeciągania pociągów;Koszty za opóźnienia pociągów rozliczane będą na podstawie not wystawionych przez właściwy oddział. Koszty za
wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej lub użycie lokomotyw do przeciągania pociągów rozliczane będą na podstawie faktur przedłożonych przez przewoźników4. Maksymalna kwota odszkodowań umownych: 10 % wartości Umownej brutto.Wartość części wyżej wskazanej Umowy, przypadająca PRKiI, przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. w związku z tym stanowi znaczącą umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr. 23 poz. 259 ze zm.).Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1o1dfk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu
2010-11-30 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o1dfk

Podziel się opinią

Share
d1o1dfk
d1o1dfk