Trwa ładowanie...
d4byqnn

TRAKCJA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (11/2013)

TRAKCJA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (11/2013)

Share
d4byqnn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w dniu 6 lutego 2013 r. Spółka zawarła z Łódzką Koleją Aglomeracyjną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ("Zamawiający") znaczącą umowę na projektowanie i budowę zaplecza technicznego, w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem pod nazwą: "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" ("Umowa"). Wartość Umowy: Łączna wartość netto Umowy wynosi: 55.245.333 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) Łączna wartość brutto Umowy wynosi: 67.951.759,59 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć 59/100 złotych) Przedmiot Umowy: Na podstawie Umowy Spółka wykona prace w zakresie projektowania i budowy zaplecza technicznego na terenie stacji kolejowej Łódź Widzew w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem pod nazwą "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej". Termin realizacji Umowy:
Zaprojektowanie i wykonanie robót nastąpi do dnia 31 maja 2014r. ("Czas na Ukończenie") Okres gwarancji: Okres gwarancji (okres zgłaszania wad): 36 miesięcy licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. Odszkodowanie umowne: Odszkodowanie umowne za opóźnienie w robotach: 0,2% wartości brutto Umowy za każdy dzień, który upłynął między datą końcową Czasu na Ukończenie, a datą podaną w Świadectwie Przejęcia, z uwzględnieniem Subklauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót] wg FIDIC tj. jeżeli Świadectwo Przejęcia zostanie wystawione dla części Robót, to odszkodowanie umowne za opóźnienie w ukończeniu reszty Robót będzie proporcjonalnie zmniejszone. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania, w kwocie przewyższającej odszkodowanie umowne za opóźnienie, na zasadach ogólnych. Odszkodowanie umowne za opóźnienie w usuwaniu wad: 0,1 % wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w kwocie przewyższającej odszkodowanie
umowne za opóźnienie, na zasadach ogólnych. Maksymalna kwota odszkodowań umownych: 20% wartości brutto Umowy. Pozostałe warunki Umowy: Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium istotności: Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

| | | TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Roman Przybył Prezes Zarządu
2013-02-07 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

Podziel się opinią

Share
d4byqnn
d4byqnn