Trwa ładowanie...
d3ud40y

TRAKCJA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (7/2013)

TRAKCJA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (7/2013)

Share
d3ud40y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka", "Zleceniodawca") informuje, że w dniu 30 stycznia 2013 r. Spółka zawarła ze swoim podmiotem zależnym - Przedsiębiorstwem Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. ("PRKiI") znaczącą umowę ("Umowa"). Prace objęte Umową są związane z realizacją umowy, zawartej przez konsorcjum firm z udziałem Spółki, jako pełnomocnika konsorcjum, z PKP PLK S.A. w dniu 27 maja 2011 roku (dalej: "Kontrakt Główny"), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2011. Ponadto, zawarcie Umowy jest związane z odstąpieniem od umowy wykonawczej, zawartej przez Spółkę w dniu 22 września 2011 r. z Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Umowa z PNI), o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 49/2012 i nr 58/2012. Wartość Umowy: Łączna wstępna wartość netto Umowy stanowiąca wynagrodzenia PRKiI wynosi: 118.365.805,51 PLN (słownie: sto osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych 51/100 złotych). Przedmiot Umowy: Na
podstawie Umowy PRKiI wykona prace związane z nawierzchnią torową dotyczące modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku w ramach Projektu: Nr POIiŚ 7.1-1.3 "Modernizacja linii kolejowej E65/ CE65 na odcinku Warszawa ? Gdynia ? obszar LCS Iława, LCS Malbork" realizowanego przez Zleceniodawcę na podstawie Kontraktu Głównego. Termin realizacji Umowy: Termin zakończenia prac zgodnie z Kontraktem Głównym. Odszkodowanie umowne: PRKiI zapłaci Zleceniodawcy odszkodowanie umowne za opóźnienie w następujących wypadkach i w następującej wysokości: 1. 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, o ile taką karę naliczy PKP PLK S.A. na podstawie Kontraktu Głównego; 2. 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad, lub w ich usuwaniu, o ile taką karę naliczy PKP PLK S.A. na podstawie Kontraktu Głównego; 3. 10% wynagrodzenia brutto za
odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron Umowy z przyczyn leżących po stronie PRKiI. Zleceniodawca ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, gdyby poniesiona przez Zleceniodawcę szkoda przewyższała wysokość zastrzeżonych w Umowie na jego rzecz kar. Pozostałe warunki Umowy: Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium istotności: Wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki Łączna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką a PRKiI: Wartość niniejszej Umowy łącznie z innymi umowami zawartymi przez Spółkę z PRKiI w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 124 819 797,51 PLN. Umowa jest umową o największej wartości spośród umów zawartych pomiędzy Spółką i PRKiI w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

| | | TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Roman Przybył Prezes Zarządu
2013-01-31 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y