Trwa ładowanie...
du2t1es
espi

TRAKCJA S.A. - Podjęcie uchwał o emisji oraz wcześniejszym wykupie obligacji. (2/2013)

TRAKCJA S.A. - Podjęcie uchwał o emisji oraz wcześniejszym wykupie obligacji. (2/2013)

Share
du2t1es

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwał o emisji oraz wcześniejszym wykupie obligacji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka") informuje, że Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki podjęły uchwały w sprawie emisji obligacji serii C, D i E oraz nabyciu w celu umorzenia wyemitowanych już przez Spółkę obligacji serii A i B. Zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu i Rady Nadzorczej, Spółka zamierza wyemitować: - do 36.500 obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie przekraczającej 36.500.000 złotych. Obligacje te będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na należących do Spółki 148.981 akcjach spółki AB Kauno tiltai, stanowiących 96,837% kapitału zakładowego AB Kauno tiltai; - do 204 obligacji zamiennych serii D o wartości nominalnej 500.000 złotych każda, i o łącznej maksymalnej wartości nominalnej do 102.000.000 złotych, w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2012 r.. Obligacje tej serii będą obligacjami imiennymi, niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje
zwykłe na okaziciela serii H emitowane przez Spółkę w ramach jej kapitału warunkowego. - do 29.000 obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie przekraczającej 29.000.000 złotych. Będą to niezabezpieczone papiery wartościowe na okaziciela. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenia obligacji serii C oraz E do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Zarząd nie podjął jeszcze decyzji o dokładnej dacie emisji wyżej opisanych papierów dłużnych. Spółka poinformuje o tym odrębnymi raportami bieżącymi, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż zgodnie z uchwałami Zarządu i Rady Nadzorczej postanowiono o
dokonaniu przez Spółkę nabycia w celu umorzenia obligacji serii A oraz serii B, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 19 kwietnia 2011 r. Zapłata za nabywane Obligacje Serii A oraz Obligacje Serii B nastąpi poprzez zapłatę środków pieniężnych oraz poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności przysługujących niektórym obligatariuszom względem Spółki oraz Spółce względem tych obligatariuszy. Zarząd Spółki informuje, że nie podjął jeszcze decyzji o dacie wykupu Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B. O dokonaniu wykupu Zarząd Spółki poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
system obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1439 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du2t1es

| | | TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Roman Przybył Prezes Zarządu
2013-01-15 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du2t1es

Podziel się opinią

Share
du2t1es
du2t1es