Trwa ładowanie...
d2gx1df
espi

TRAKCJA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów (29/2013)

TRAKCJA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów (29/2013)
Share
d2gx1df

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), w dniu 22 marca 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A. ("PPIM") o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 13,94% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, na skutek dokonanej 19 marca 2013 r. zamiany wyemitowanych przez Spółkę 66 obligacji serii D na 60.000.000 akcji Spółki serii H i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2013 z 19 marca 2013 r. Przed zmianą 57.304.712 akcji Spółki wchodzących w skład portfeli zarządzanych w
ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych stanowiło 16,32 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 57.304.712 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 16,32% ogólnej liczby głosów. W wyniku powyższej zamiany i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 57.304.712 akcji Spółki wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych stanowi obecnie 13,94% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 57.304.712 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,94% ogólnej liczby głosów. Spółka informuje także, iż PPIM, wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM, oraz działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie, zawiadomił Spółkę, że akcjonariuszami posiadającymi wskazaną powyżej liczbę głosów są
fundusze utworzone przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: - Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty, oraz - Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Ponadto Spółka informuje, iż PPIM, wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM, oraz działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, w imieniu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty ("PFIO") zawiadomił Spółkę o spadku zaangażowania PFIO do poziomu 11,77% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w zakresie akcji wchodzących w skład portfela funduszu zarządzanego w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu, na skutek dokonanej 19 marca 2013 r. zamiany wyemitowanych przez Spółkę 66 obligacji serii D na 60.000.000 akcji Spółki serii H i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2013
z 19 marca 2013 r. Przed zmianą akcje Spółki posiadane przez PFIO w liczbie 48.398.447 stanowiły 13,78% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 48.398.447 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 13,78% ogólnej liczby głosów. W wyniku powyższej zamiany i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcje Spółki posiadane przez PFIO w liczbie 48.398.447 stanowią obecnie 11,77% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 48.398.447 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,77% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59 18 p.
(ulica) (numer)
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
(telefon) (fax)
sekretariat@trakcja.com www.trakcja.com
(e-mail) (www)
525-000-24-39 010952900
(NIP) (REGON)
d2gx1df

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Roman Przybył Prezes Zarządu
2013-03-22 Rodrigo Pomar López Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gx1df

Podziel się opinią

Share
d2gx1df
d2gx1df