Trwa ładowanie...
d1ci0mw
d1ci0mw
espi

TRANS POLONIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

TRANS POLONIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d1ci0mw
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży 49 509 46 931 11 862 11 336
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 267 5 946 543 1 436
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 557 5 356 613 1 294
Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 092 4 283 501 1 034
Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 083 4 283 499 1 034
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 619 6 738 627 1 627
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 786 -756 -667 -183
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -290 -4 333 -70 -1 047
Przepływy pieniężne netto, razem -457 1 649 -110 398
Aktywa razem 36 388 26 982 8 901 6 109
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 384 16 381 4 741 3 709
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 060 6 328 1 972 1 433
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 11 324 10 054 2 770 2 276
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17 004 10 601 4 159 2 400
Kapitał zakładowy 638 580 156 131
Liczba akcji ? w szt. 6 380 000 5 800 000 6 380 000 5 800 000
Zysk (strata) netto na akcję 0,33 0,74 0,08 0,18
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 0,33 0,74 0,08 0,18
Wartość księgowa na akcję 2,67 1,83 0,65 0,41
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,67 1,83 0,65 0,41
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu 2012 GK..pdf List Prezesa Zarządu
Sprawozdanie Finansowe 2012 GK..pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu 2012 GK..pdf Sprawozdanie Zarządu
Oświadczenie Zarządu 1 - 2012.pdf Oświadczenie 1
Oświadczenie Zarządu 2 - 2012.pdf Oświadczenie 2
Opinia biegłego rewidenta GK..pdf Opinia biegłego rewidenta
Raport biegłego rewidenta GK.pdf Raport Biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
83-110 Tczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rokicka 16
(ulica) (numer)
+48-58-533-90-15 +48-58-533-90-10
(telefon) (fax)
kl@transpolonia.pl www.transpolonia.pl
(e-mail) (www)
5932432396 193108360
(NIP) (REGON)
Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
(podmiot uprawniony do badania)
d1ci0mw

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu
2013-03-20 Krzysztof Luks Członek Zarządu
2013-03-20 Adriana Bosiacka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Anna Jezierska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ci0mw

Podziel się opinią

Share
d1ci0mw
d1ci0mw