Trwa ładowanie...
d1xpg1o
espi

TRAVELPLANET - Zawarcie umowy o limit wierzytelności (20/2012)

TRAVELPLANET - Zawarcie umowy o limit wierzytelności (20/2012)

Share
d1xpg1o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy o limit wierzytelności | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259), Zarząd Travelplanet.pl SA (dalej "Spółka" bądź "Emitent") informuje, że Spółka w dniu 29 listopada 2012 roku podpisała z Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej" Bank") z siedzibą w Warszawie umowę o limit wierzytelności. Zgodnie z zawartą umową Bank przyznał Spółce limit wierzytelności do łącznej kwoty 2.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Limit może być wykorzystywany przez Spółkę w postaci kredytu rewolwingowego w PLN wykorzystywanego w drodze wykonywania przez Bank poleceń wypłaty z Kredytu do kwoty limitu do dnia 2 grudnia 2013 roku. Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z wykorzystania Limitu stanowić będą: 1) Pełnomocnictwo do
Rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Banku 2) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe (tj. egzekucji wszczętej przez Bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego), do łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednakże do kwoty nie większej niż 3.000.000,00 zł 3) Gwarancja korporacyjna podmiotu trzeciego. Ostateczna spłata zobowiązań wynikających z wykorzystania Limitu ma nastąpić do dnia 3 grudnia 2013 roku. Bank pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą, prowizję z tytułu zaangażowania oraz prowizję z tytułu pokrycia opłat wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z udzieleniem Limitu. Zobowiązania z tytułu wykorzystania Limitu są oprocentowane wg: stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN kwotowanej na dwa dni robocze przed terminem realizacji wykorzystania kredytu dla pierwszego okresu odsetkowego i zmienianej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca zgodnie ze stawkę
ustalaną na podstawie notowania w dniu poprzedzającym o dwa dni robocze dzień zmiany oprocentowania, powiększonej o marżę banku. Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu umowy wraz z opłatami i odsetkami może przekroczyć 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

| | | TRAVELPLANET.PL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAVELPLANET | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-238 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ostrowskiego | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 3418245 | | 071 7334930 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@travelplanet.pl | | www.travelplanet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971652554 | | 932281575 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu
2012-11-30 Bożena Garbińska Członek Zarządu ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

Podziel się opinią

Share
d1xpg1o
d1xpg1o