Trwa ładowanie...
dm0nqpq

TRION - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 11....

TRION - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 11.10.2011 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. (66/2011)

Share
dm0nqpq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 11.10.2011 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 11 października 2011 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się. W związku z brakiem nowych propozycji w stosunku do obecnie obowiązujących zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, odstąpiono od rozpatrywania tego punktu porządku obrad. Ponadto wobec braku kworum wynoszącego 1/3 kapitału zakładowego do podjęcia
uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, a wymaganego przez art. 431 § 3a kodeksu spółek handlowych, nie było możliwe podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego statutu spółki i na skutek tejże okoliczności akcjonariusze odstąpili od procedowania w tym zakresie. Załącznik ? uchwały podjęte przez NWZA Akcjonariuszy TRION S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało w dniu 11.10.2011 r. w związku ze złożoną rezygnacją ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Tutaka i jednocześnie powołało w tym samym do składu Rady Nadzorczej Pana Adama Skowrońskiego ze skutkiem od dnia 11.10.2011 r. Pan Adam Skowroński Doktor nauk ekonomicznych mający na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji między innymi z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, struktury kapitału, relacji właściciel-menedżer, asymetrii informacji. W latach 2007 ? 2008 Wiceprezes Zarządu PKO BP S.A. odpowiedzialny za obszar
finansów i rachunkowości banku nadzorował zmiany w systemie informacji zarządczej oraz stworzenie nowych rozwiązań kontrolingowych w banku. Od 2008 roku Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A. Adam Skowroński posiada również doświadczenie jako członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Pan Adam Skowroński nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Adam Skowroński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwały 11102011.pdf | Uchwały NWZA TRION SA 11 10 2011 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm0nqpq

| | | TRION SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRION | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 88-100 | | Inowrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcinkowskiego | | 154 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 35 84 130 | | 052 357 11 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trion.pl | | www.trion.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 944-16-35-703 | | 351284072 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm0nqpq

Podziel się opinią

Share
dm0nqpq
dm0nqpq