Trwa ładowanie...
d1p34ex
espi

TUP - Aneks do umowy kredytowej Spółki Zależnej (52/2010)

TUP - Aneks do umowy kredytowej Spółki Zależnej (52/2010)
Share
d1p34ex

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy kredytowej Spółki Zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2010r. TUP Property S.A. (Kredytobiorca), zawarła aneks do umowy kredytowej zawartej w dniu 18 grudnia 2007r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank, Kredytodawca).Na podstawie aneksu nastąpi zmiana waluty kwoty udzielonego kredytu ze złotych na euro (Konwersja). Pierwotna kwota kredytu wynosiła 35 000 tys. złKonwersja nastąpi w okresie do dnia 27 grudnia 2010r. na wniosek Kredytobiorcy, po kursie złotego do euro uzgodnionym pomiędzy stronami w dacie dokonania Konwersji.Od daty Konwersji oprocentowanie Kredytu będzie ustalane w oparciu o zmienną stawkę EURIBOR 1M (poprzednio WIBOR) powiększoną o marżę banku, która nie uległa zmianie w związku z niniejszym Aneksem.Konwersji podlegać będą także zabezpieczenia Kredytu w postaci hipotek na nieruchomościach, których zakup refinansowany był Kredytem:- zwykłej łącznej w kwocie 35 000 tys. zł, a z chwilą Konwersji w kwocie stanowiącej 100% kwoty Kredytu w euro- kaucyjnej łącznej do kwoty 7 000
tys. zł, a z chwilą Konwersji do kwoty 1 750 tys. euro;oraz poręczenie udzielone Kredytobiorcy przez TUP S.A. w wysokości 70 mln zł.Kredytobiorca zobowiązał się w terminie do 31 stycznia 2011r. zawrzeć z Bankiem transakcję Interest Rate Swap (IRS) zabezpieczającą poziom stopy procentowej na minimum 50% kwoty Kredytu po Konwersji. Zawarcie transakcji IRS zostanie zabezpieczone w terminie do 15 lutego 2011r. ustanowieniem przez Kredytobiorcę hipoteki kaucyjnej łącznej zabezpieczającej wierzytelności wobec Banku z tytułu IRS.Celem Konwersji jest zabezpieczenie zmian kursu euro, w związku z tym że 76 % przychodów z najmu nieruchomości stanowią przychody denominowane w euro.Efektem transakcji Konwersji będzie także obniżenie kosztu Kredytu.Informacje na temat w/w umowy kredytowej oraz aneksów Zarząd TUP S.A. publikował w raportach bieżących 116/2007, 11/2010 i 18/2010.TUP Property S.A. jest w 100% podmiotem zależnym od TUP S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TUP SA
(pełna nazwa emitenta)
TUP Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-108 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielna 37
(ulica) (numer)
022 3386629, 3386620 022 721 38 57
(telefon) (fax)
info@tup.com.pl tup.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-29-48 012835824
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p34ex

Podziel się opinią

Share
d1p34ex
d1p34ex