Trwa ładowanie...
d109pdx
espi

TUP - Raport roczny R 2012

TUP - Raport roczny R 2012
Share
d109pdx
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 011 1 742 482 421
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (33 345) 4 168 (7 990) 1 007
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (14 587) (10 940) (3 495) (2 642)
Zysk (strata) netto (14 587) (10 940) (3 495) (2 642)
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (14 587) (10 940) (3 495) (2 642)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 702) (2 999) (408) (724)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 802 3 036 432 733
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (62) (839) (15) (203)
Przepływy pieniężne netto, razem 38 (802) 9 (194)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) (0,96) (0,72) (0,23) (0,17)
Aktywa razem 179 233 195 943 43 842 44 363
Zobowiązania długoterminowe 2 003 2 340 490 530
Zobowiązania krótkoterminowe 486 2 271 119 514
Kapitał własny 176 744 191 332 43 233 43 319
Kapitał zakładowy 15 212 15 212 3 721 3 444
Liczba akcji 15 212 345 15 212 345 15 212 345 15 212 345
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 11,62 12,58 2,84 2,85
Do wyliczenia wybranych danych finansowych w euro zastosowano następujące kursy:-dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku –1 EUR =4,0882 zł oraz kurs NBP z dnia 31 grudnia 2011 r. –1 EUR = 4,4168zł. -dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych – kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2012 i 2011 roku, odpowiednio: 1 EUR =4,1736 zł i 1 EUR =4 1401 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SprawozdaniefinansoweTUPSAzarok2012.pdf Sprawozdanie Finansowe TUP S.A. za 2012r.
SprawozdanieZarzaduTUPSAzarok2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności TUP S.A. w 2012r.
OpiniabieglegorewidentajednostkoweTUP_2012.pdf Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta do sprawozdania finansowego TUP S.A. za 2012r.
RaportbieglegorewidentajednostkoweTUP_2012.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego TUP S.A. za 2012r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-14
TUP SA
(pełna nazwa emitenta)
TUP Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-108 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielna 37
(ulica) (numer)
022 3386629, 3386620 022 721 38 57
(telefon) (fax)
info@tup.com.pl tup.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-29-48 012835824
(NIP) (REGON)
HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(podmiot uprawniony do badania)
d109pdx

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Halina Rogalska Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d109pdx

Podziel się opinią

Share
d109pdx
d109pdx