Trwa ładowanie...
d3in3wr

TVN - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

TVN - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d3in3wr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży netto 1.593.804 1.538.499 380.446 365.362
Zysk z działalności operacyjnej 477.337 297.158 113.942 70.567
Zysk / (strata) brutto 197.050 (269.766) 47.036 (64.062)
Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej 189.350 (206.881) 45.198 520.077
Zysk / (strata) przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. 194.745 (197.763) 46.486 (46.963)
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 610.461 596.056 145.719 141.547
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (98.646) 21.737 (23.547) 5.162
(Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności finansowej (638.747) (527.037) (152.471) (125.157)
(Zmniejszenie) / zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (126.933) 90.756 (30.299) 21.552
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) 345.987.750 344.345.683 345.987.750 344.345.683
Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) 347.056.964 344.909.301 347.056.964 344.909.301
Zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na akcję (nie w tysiącach) 0,56 (0,57) 0,13 (0,14)
Podstawowa (strata) / zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 0,56 (0,57) 0,13 (0,14)
Rozwodniona (strata)/ zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) 0,56 (0,57) 0,13 (0,14)
Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach) 0,00 0,64 0,00 0,15
Stan na dzień 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Aktywa razem 3.814.767 3.899.259 895.002 940.215
Aktywa obrotowe 981.879 1.058.477 230.364 255.227
Zobowiązania długoterminowe 2.348.667 2.520.141 551.033 607.673
Zobowiązania krótkoterminowe 498.049 421.829 116.850 101.714
Kapitał własny 968.051 982.797 227.119 236.978
Kapitał zakładowy 70.550 69.299 16.552 16.710
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
TVNskonsolidowany raport za rok 2014.pdf TVN S.A. raport roczny skonsolidowany za rok 2014
TVNFY2014reporten.pdf TVN S.A. annual report 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3in3wr

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-02-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2015-02-06 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll
2015-02-06 Maciej Maciejowski Członek Zarządu Maciej Maciejowski
2015-02-06 Piotr Korycki Członek Zarządu Piotr Korycki
2015-02-06 Piotr Tyborowicz Członek Zarządu Piotr Tyborowicz
2015-02-06 Adam Pieczyński Członek Zarządu Adam Pieczyński
2015-02-06 Edward Miszczak Członek Zarządu Edward Miszczak

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3in3wr

Podziel się opinią

Share
d3in3wr
d3in3wr