Trwa ładowanie...
d20b2bt
espi

ULMA Construccion SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

ULMA Construccion SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d20b2bt
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 294 490 215 351 71 131 53 779
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 72 508 27 329 17 513 6 825
Zysk(strata) brutto 60 939 13 460 14 719 3 361
Zysk (strata) netto 49 349 10 231 11 920 2 555
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 147 609 110 220 35 653 27 525
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (48 715) (81 946) (11 767) (20 464)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (83 503) (45 729) (20 169) (11 420)
Przepływy pieniężne netto 15 391 (17 455) 3 717 (4 359)
Rozwodniony zysk na jedną akcję 9,39 1,95 2,27 0,49
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 9,39 1,95 2,27 0,49
Aktywa razem 507 741 511 769 114 957 129 224
Zobowiązania 203 111 243 615 45 986 61 514
Zobowiązania długoterminowe 94 430 144 611 21 380 36 515
Zobowiązania krótkoterminowe 108 681 99 004 24 606 24 999
Kapitał własny 304 630 268 154 68 971 67 710
Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 380 2 654
Średnia ważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 57,96 51,02 13,12 12,88
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Do Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej ULMA.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
ULMA opinia i raport PL skonsolidowane.pdf Opinia i Raport Biegłego Rewidenta
SARS2011.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za 2011 rok
SprawozdanieZARZĄDUGRUPA_2011.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. w 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-12
ULMA Construccion SA
(pełna nazwa emitenta)
ULMA Construccion SA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-115 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Klasyków 10
(ulica) (numer)
510 23 00 814 31 31
(telefon) (fax)
info@ulma-c.pl ulma-c.pl
(e-mail) (www)
527-02-03-299 011201520
(NIP) (REGON)
KPMG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(podmiot uprawniony do badania)
d20b2bt

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Andrzej Kozłowski Prezes Zarządu
2012-03-12 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2012-03-12 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
2012-03-12 José Irizar Lasa Członek Zarządu
2012-03-12 José Ramón Anduaga Aguirre Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Henryka Padzik Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d20b2bt

Podziel się opinią

Share
d20b2bt
d20b2bt