Trwa ładowanie...
d17wbg5
espi

ULMA Construccion SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA C...

ULMA Construccion SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. (2/2013)

Share
d17wbg5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ULMA Construccion SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbyło się w dniu 9 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Zuzannę Zakrzewska ? Brzuchalską. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 4.417.290 ważnych głosów, co stanowi 84,04% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym NWZA. Za uchwałą oddano 4.417.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów. UCHWAŁA NR 2 Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Uchwała została
podjęta. W głosowaniu oddano 4.417.290 ważnych głosów, co stanowi 84,04% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym NWZA. Za uchwałą oddano 4.417.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 lit. d Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczasowy § 2 Statutu nadając mu następujące brzmienie: "§2 Siedzibą Spółki jest Koszajec." §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczasowy §29 Statutu nadając mu następujące brzmienie: "§29 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie albo w Koszajcu." §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia a w zakresie dotyczącym zmian Statutu z chwilą wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.417.290 ważnych głosów, co stanowi 84,04% w kapitale
zakładowym i 100% na dzisiejszym NWZA. Za uchwałą oddano 4.417.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu: "STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Spółka będzie prowadzona pod firmą: "ULMA CONSTRUCCION POLSKA" Spółka Akcyjna. Spółka może również posługiwać się skrótem firmy "ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A." § 2 Siedzibą spółki jest Koszajec. § 3 Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. § 4 1) Spółka może powoływać filie, biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. 2) Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych Spółkach, w tym również w Spółkach z udziałem zagranicznym. § 5 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. § 6 Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na
rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie: 1. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), 2. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), 3. roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z), 4. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych (PKD 41.12.Z), 5. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 6. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.12.Z), 7. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z), 8. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 9. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), 10. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z), 11. wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z), 12. wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z), 13.
działalność w zakresie architektury (71.11.Z), 14. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), 15. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), 16. przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), 17. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), 18. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 19. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), 20. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z). II. KAPITAŁ I AKCJE § 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.511.264,00 (dziesięć milionów pięćset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na: a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A oznaczonych numerami od A 000.001 do A 1.200.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, b)
130.421 (sto trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych od numeru B 000.001 do numeru B 130.421, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych od numeru C 000.000.1 do numeru C 1.200.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, d) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych od numeru D 000.001 do numeru D 420.000, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, e) 1.475.211 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych od numeru E 000.000.1 do numeru E 1.475.211, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, f) 465.000 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F 000.001 do numeru F 465.000 o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, g) 365.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od G 000.001 do numeru G 365.000 o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda. § 8 1) Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających ze Statutu lub przepisów prawa. 2) Księga akcyjna Spółki może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczpospolitej Polskiej. § 9 Założycielami Spółki Akcyjnej są: 1) Andrzej Kozłowski zam. Warszawa, ul. Filomatów 47, 2) Zbigniew Bogumił Koźmiński zam. Warszawa, ul. Francuska 23 m 5, 3) Krzysztof Marcin Goetz zam. Michałowice, ul. 3 go Maja 13, 4) Bolesław Piotr Borkowski zam. Warszawa, Pl. Kotarbińskiego 3 m 4. § 10 1) Akcje mogą być umarzane wyłącznie na zasadach określonych dla obniżenia kapitału zakładowego. 2) W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane imienne świadectwa użytkowe. 3) Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę. III. WŁADZE SPÓŁKI §
11 Władzami Spółki są: 1) Zarząd, 2) Rada Nadzorcza, 3) Walne Zgromadzenie. ZARZĄD § 12 1) Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. 2) Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencja) określa Rada Nadzorcza, jednakże okres ten nie może być dłuższy niż 3 (trzy) lata. 3) Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu oraz wybiera spośród nich Prezesa. § 13 Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. § 14 Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. § 15 Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. § 16 Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, członek Zarządu
działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci łącznie. § 17 Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką. § 18 W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę będzie reprezentował Przewodniczący Rady Nadzorczej. RADA NADZORCZA § 19 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. § 20 1) Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na 3 (trzy) miesiące. 2) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili otrzymania wniosku. 3) Członek Rady Nadzorczej
może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 4) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 5) Zasady podejmowania uchwał na zasadach określonych w punkcie 3 i 4 niniejszego paragrafu określa Regulamin Rady Nadzorczej. § 21 1) Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków. 2) Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nie rozstrzygnięte, decyduje głos przewodniczącego Rady. § 22 Rada Nadzorcza przyjmuje na mocy uchwały swój regulamin wewnętrzny, który zawierać będzie między innymi następujące postanowienie: "Każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie". § 23 1) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2) Oprócz innych spraw
zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do poszczególnych uprawnień Rady należą: a) badanie bilansu, b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego Sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. "a" i "b", d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu, lub całego Zarządu, e) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, f) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, g) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu, h) udzielanie zezwolenia na inwestycje i zakupy przekraczające 4/5 (cztery piąte) części wartości nominalnej kapitału zakładowego oraz zaciąganie kredytów przewyższających tę wartość, i) wybór biegłego rewidenta, j) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości. Członkowie
Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. § 24 Członkowie Zarządu Spółki, likwidatorzy oraz pracownicy Spółki, którzy zajmują stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika wydziału lub inne stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu Spółki nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej. § 25 Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. WALNE ZGROMADZENIE § 26 Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. § 27 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrachunkowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, może je zwołać Rada Nadzorcza. 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 3) Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej
inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad zgłasza się Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania żądania. 4) Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. §28 1) Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2) Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. 3) Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4) Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 5) Zarząd niezwłocznie, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza wprowadzone zmiany w porządku obrad w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 6) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 7) Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. § 29 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie albo w Koszajcu. § 30 1) Uchwały zapadają bezwzględną
większością głosów, chyba że Statut lub kodeks spółek handlowych przewidują warunki surowsze. 2) Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych. § 31 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. § 32 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. 2) W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają akcjonariusze, którzy zwołali Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 3) Walne
Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. § 33 1) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, d) zmiana Statutu Spółki, e) połączenie z inną Spółką i przekształcenie Spółki, f) rozwiązanie i likwidacja Spółki, g) emisja obligacji, h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, j) podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 2) W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, określenie dnia
według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazanie dnia wypłaty dywidendy. 3) Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego w tym: - podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki, - upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy), - warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, albo przyznania prawa do akcji pracownikom, członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej. IV. GOSPODARKA SPÓŁKI § 34 Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny
ustalony przez Zarząd Spółki. §35 1) Spółka prowadzi rzetelną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. § 36 1) Spółka tworzy między innymi kapitały: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy. 2) Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. § 37 Zysk netto Spółki może być przeznaczony na: a) fundusz zapasowy, b) kapitał zapasowy, c) inwestycje, d) dywidendę dla akcjonariuszy, e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. §38 Spółka może emitować obligacje zamienne. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 39 Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez
każdego z nich wpłat na akcje. § 40 Rozwiązanie Spółki powodują: a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę; b) ogłoszenie upadłości Spółki. § 41 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. § 42 Spółka powstała drogą przekształcenia na spółkę akcyjną, spółki "Bauma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością." §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia a w zakresie dotyczącym zmian Statutu z chwilą wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała została podjęta. W głosowaniu oddano 4.417.290 ważnych głosów, co stanowi 84,04% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym NWZA. Za uchwałą oddano 4.417.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - o głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17wbg5

| | | ULMA Construccion SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ULMA Construccion SA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-115 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Klasyków | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 506 70 40 | | 814 31 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@ulma-c.pl | | ulma-c.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-02-03-299 | | 011201520 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Andrzej Kozłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17wbg5

Podziel się opinią

Share
d17wbg5
d17wbg5