Trwa ładowanie...
d2k96kt
d2k96kt
espi

UNIBEP S.A. - Decyzja KDPW dotycząca warunkowej rejestracji 230 452 akcji zwykłych na okaziciela...

UNIBEP S.A. - Decyzja KDPW dotycząca warunkowej rejestracji 230 452 akcji zwykłych na okaziciela UNIBEP S.A. (45/2013)
Share
d2k96kt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja KDPW dotycząca warunkowej rejestracji 230 452 akcji zwykłych na okaziciela UNIBEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 października 2013 r. otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 796/13 o zarejestrowaniu 230 452 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o oznaczeniu ich kodem PLUNBEP000015, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki UNIBEP S.A.. Akcje emitowane są na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIBEP S.A. z dnia 26 października 2007 roku, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian statutu Spółki, zmienionej następnie Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2009 roku. Zarejestrowanie wskazanych akcji zwykłych na
okaziciela serii C Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany o której mowa wyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Podstawa prawna: §34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2k96kt

Podziel się opinią

Share
d2k96kt
d2k96kt