Trwa ładowanie...
d102wt1
d102wt1
espi

UNIBEP S.A. - Raport roczny R 2014

UNIBEP S.A. - Raport roczny R 2014
Share
d102wt1
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 1 045 351 879 301 249 529 208 810
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 547 17 502 3 950 4 156
Zysk (strata) brutto 19 006 12 469 4 537 2 961
Zysk (strata) netto 13 322 6 186 3 180 1 469
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 273 47 506 12 239 11 281
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 209 1 163 50 276
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 266 -4 160 -3 167 -988
Przepływy pienięzne netto razem 38 215 44 509 9 122 10 570
Aktywa razem 613 411 516 575 143 916 124 560
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 415 448 328 241 97 470 79 148
Zobowiązania długoterminowe 61 773 70 825 14 493 17 078
Zobowiązania krótkoterminowe 353 675 257 416 82 978 62 070
Kapitał własny ogółem 197 963 188 334 46 445 45 412
Kapitał podstawowy 3 507 3 442 823 830
Liczba akcji (w szt.) 35 070 634 34 420 164 35 070 634 34 420 164
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) 0,38 0,18 0,09 0,04
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR) 0,38 0,18 0,09 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,64 5,47 1,32 1,32
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
List Przewodniczącego Rady Nadzorczej do Akcjonariuszy.pdf List Przewodniczącego Rady Nadzorczej do Akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe UNIBEP S.A. za 2014r..pdf Sprawozdanie finansowe UNIBEP S.A. za 2014r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności UNIBEP S.A. w 2014r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności UNIBEP S.A. w 2014r.
UNIBEP S.A. opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta za 2014r..pdf UNIBEP S.A. opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta za 2014r.
Oświadczenie Zarządu - UNIBEP S.A..pdf Oświadczenie Zarządu ? UNIBEP S.A.
Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014r..pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014r.
d102wt1

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 13/2015 z dnia 2015-03-22 o treści:
UNIBEP S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu raport bieżący nr 13/2015 z dnia dzisiejszego w sprawie korekty rocznego raportu okresowego za 2014 rok.
Plik Opis
RB132015.pdf Raport bieżący nr 13/2015

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2015-03-22
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNIBEP S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
17-100 Bielsk Podlaski
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 19
(ulica) (numer)
085 731 80 00 085 730 68 68
(telefon) (fax)
biuro@unibep.pl www.unibep.pl
(e-mail) (www)
543-02-00-365 000058100
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d102wt1

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-22 Leszek Marek Gołąbiecki Prezes Zarządu Leszek Marek Gołąbiecki
2015-03-22 Sławomir Kiszycki Wiceprezes Zarządu Sławomir Kiszycki
2015-03-22 Marcin Piotr Drobek Członek Zarządu Marcin Piotr Drobek
2015-03-22 Jan Piotrowski Członek Zarządu Jan Piotrowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-22 Krystyna Kobylińska Główna Księgowa Krystyna Kobylińska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d102wt1

Podziel się opinią

Share
d102wt1
d102wt1