Trwa ładowanie...
d47ptyc
espi

UNIMOT GAZ S.A. - Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Zemadon Ltd. (1 ...

UNIMOT GAZ S.A. - Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Zemadon Ltd. (15/2014)
Share
d47ptyc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | UNIMOT GAZ S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania głosów na WZA przez Zemadon Ltd. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 10 października 2014r. otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Zemadon Ltd z siedzibą w Kyvelis na Cyprze, w którym akcjonariusz ten poinformował, że w wyniku wykonania przez Spółkę praw z łącznie łącznie 1.222.411 warrantów subskrypcyjnych imiennych spółki Unimot S.A., w tym 22.411 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, 400.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B, 400.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C oraz 400.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D i wydania w dniu 8 października 2014r. łącznie 1.222.411 dokumentów akcji na okaziciela, w tym dokumentów akcji na okaziciela serii E w liczbie 22.411, dokumentów akcji na okaziciela serii F w liczbie 400.000, dokumentów akcji
na okaziciela serii G w liczbie 400.000, dokumentów akcji na okaziciela akcji serii H w liczbie 400.000, którego skutkiem było podwyższenie kapitału zakładowego Unimot S.A. oraz wykonania przez BLUE LINE ENGINEERING Spółka Akcyjna praw z 377 589 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A i wydania w dniu 8 października 2014r. dokumentów akcji na okaziciela serii E w liczbie 377.589, którego skutkiem było podwyższenie kapitału zakładowego Unimot S.A. Spółka przekroczyła próg 33 1/3 % głosów w ogólnej liczbie głosów Unimot S.A. Przed wydaniem dokumentów akcji na okaziciela serii E, F, G i H Unimot S.A. ? spółka Zemadon Ltd. posiadała 350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów, co stanowiło 10,92 % kapitału zakładowego i dających prawo do wykonywania 700.000 głosów, stanowiących 17,93 % głosów w ogólnej liczbie głosów. Po wydaniu dokumentów akcji na okaziciela serii E na rzecz BLUE LINE ENGINEERING Spółka Akcyjna, akcji serii E akcji serii F,
akcji serii G i akcji serii H na rzecz Spółki, co skutkowało podwyższeniem kapitału zakładowego Unimot S.A., Zemadon Ltd. posiada:- 350.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów, co stanowi 7,29% kapitału zakładowego i dających prawo do wykonywania 700.000 głosów, stanowiących 12,72% głosów w ogólnej liczbie głosów, oraz - 1.222.411 akcji na okaziciela serii E, F, G i H co stanowi 25,45% kapitału zakładowego, i dających prawo do wykonywania 1.222.411 głosów, stanowiących 22,21% głosów w ogólnej liczbie głosów, po podwyższeniu kapitału zakładowego Unimot S.A. w związku z wydaniem dokumentów akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Łącznie spółka posiada 1.572.411 akcji Unimot S.A. dających prawo do 1.922.411 głosów, co stanowi 32,73% kapitału zakładowego i 34,93% głosów w ogólnej liczbie głosów. Zemadon Ltd. ponformował również, że:- Nie występują podmioty zależne od Zemadon Ltd., które posiadają akcje spółki
Unimot S.A. - Spółka nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału.- Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Informacja o przyznaniu warrantów spółce Zemadon Ltd. podana była w raporcie bieżącym 38/2014, a informacja o przyjęciu oferty przez Zemadon Ltd. została podana w raporcie bieżącym nr 37/2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Małgorzata Garncarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47ptyc

Podziel się opinią

Share
d47ptyc
d47ptyc