Trwa ładowanie...
d3tvur8

UOKiK: niedozwolone praktyki deweloperów (komunikat)

...

Share
d3tvur8

22.02. Warszawa - UOKiK informuje:

Odmawianie prawa do odstąpienia od umowy, kiedy zmianie ulegają jej istotne warunki (np. cena mieszkania), to najczęściej kwestionowana przez UOKiK praktyka deweloperów. W ubiegłym roku Prezes UOKiK wydała 22 decyzje stwierdzające nieprawidłowości we wzorcach umownych przedsiębiorców oferujących konsumentom nowe mieszkania

Deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego - czyli przedsiębiorcy oferujący lokale mieszkalne mają jednakowe obowiązki wobec konsumentów. Aby chronić prawa najsłabszych uczestników rynku, Urząd regularnie kontroluje wzorce umowne stosowane przez spółki działające na rynku nieruchomości.

W minionym roku Prezes UOKiK wydała 22 decyzje dotyczące spółek deweloperskich, nakładając 13 kar w łącznej wysokości 680 769 zł. Dla porównania w roku 2011 wobec deweloperów wydano 46 decyzji z łączną kwotą kar ponad 1 mln zł. Cieszy fakt, że 15 przedsiębiorców dobrowolnie zobowiązało się do zaniechania lub zaniechało stosowania praktyk kwestionowanych przez Urząd.

d3tvur8

Najczęściej kwestionowane praktyki

Podstawowym problemem było stosowanie we wzorcach umów postawień tożsamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych. Urząd zakwestionował w ubiegłym roku 135 takich postanowień (269 w 2011 r.). Klauzule, do których Urząd zgłaszał zastrzeżenia, najczęściej miały na celu pozbawienie konsumenta należnego mu prawa odstąpienia od umowy kiedy zmianie ulegną jej istotne warunki, czyli np. cena, powierzchnia czy rozkład mieszkania.

Jednym z deweloperów, który stosował tego rodzaju postanowienia jest spółka Peter-House z Warszawy. We wzorcu umownym przedsiębiorcy znalazły się m.in. klauzule, które zobowiązywały konsumenta do nabycia mieszkania gdy powierzchnia kupionego lokalu różniła się do 5 proc. od zakładanej w projekcie oraz gdy z powodu zmiany stawki podatku VAT zmieniła się cena lokalu. Tymczasem, zgodnie z prawem, gdy przedsiębiorca zmienia istotne warunki umowy, do których zaliczają się cena czy powierzchnia nabywanego mieszkania, konsument powinien mieć możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożyła na Peter-House karę w wysokości 12 826 zł. Cieszy fakt, że przedsiębiorca zaniechał stosowania kwestionowanych działań. Decyzja nie jest prawomocna, spółka odwołała się do sądu.

d3tvur8

Prezes UOKiK kwestionowała także postanowienia, które zwalniały przedsiębiorców z odpowiedzialności za oddanie lokalu w terminie. Przykładem jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Iławie, które we wzorcu umownym stosowało postanowienie pozostawiające otwarty katalog przesłanek - określonych jako inne zdarzenia pogodowe - zwalniających je z odpowiedzialności za opóźnienia w inwestycji. W rezultacie przedsiębiorca umożliwiał sobie uniknięcie płacenia kar umownych w przypadku każdej zmiany terminu oddania mieszkania do użytku. Zgodnie z prawem wzorzec umowny powinien dokładnie określać zamknięty katalog dopuszczalnych powodów przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji. Prezes UOKiK nakazała zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk i nałożyła na spółkę karę w wysokości 8 429 zł. Decyzja jest prawomocna, przedsiębiorca nie odwołał się do sądu.

Inną niezgodną z prawem praktyką kwestionowaną przez Urząd było stosowanie postanowień utrudniających konsumentowi odstąpienie od umowy np. zastrzeganie możliwości długotrwałego przetrzymywania pieniędzy na koncie przedsiębiorcy bez zwracania konsumentowi należnych odsetek lub ustanowienie rażąco wysokich kar za zerwanie kontraktu. Takie praktyki stosowała spółka Sol & Art z Krakowa, która zastrzegała m.in., że gdy konsument odstąpi od umowy kupna mieszkania będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5 proc. łącznej ceny sprzedaży brutto. W opinii Urzędu, kara grożąca konsumentowi za zerwanie umowy była rażąco wygórowana. Zgodnie z prawem odstępne bądź kara umowna powinna jedynie rekompensować przedsiębiorcy koszta, jakie mógł ponieść w związku z zerwaniem kontraktu przez konsumenta, czyli przykładowo: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w negocjacje z konsumentem i wydatki związane ze sporządzeniem umowy. Cieszy fakt, że przedsiębiorca zobowiązał się do zmiany kwestionowanych przez Prezes
UOKiK postanowień.

Przestrzeganie nowych przepisów

W ramach prowadzonych kontroli Urząd badał także czy przedsiębiorcy stosują się do przepisów obowiązującej od kwietnia ubiegłego roku ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W rezultacie zakwestionowano praktykę spółki Family House z Poznania polegającą na zastrzeganiu we wzorcu umownym, że w razie zerwania kontraktu z winy konsumenta przedsiębiorca może potrącić karę umowną w wysokości do 8 proc. kwot zaliczek wpłaconych przez nabywcę, jednak nie mniej niż

d3tvur8

5 400 zł. W konsekwencji spółka mogła dowolnie decydować o kwocie kary umownej a konsument nie uzyskiwał pełnych informacji o wszystkich zobowiązaniach finansowych, którymi mógł zostać obciążony w przypadku niewywiązania się z umowy. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jeżeli umowa pomiędzy deweloperem a konsumentem wskazuje kary umowne powinna określać także ich wysokość. Ze stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK nałożyła na spółkę Family House z Poznania karę w wysokości 103 689 zł. Cieszy fakt, że przedsiębiorca zaniechał stosowania kwestionowanych praktyk. Decyzja nie jest prawomocna spółka odwołała się do sądu.

Kontrole przedsiębiorców oferujących konsumentom lokale mieszkalne będą kontynuowane w bieżącym roku. Urząd planuje także publikację raportu dotyczącego stosowania ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Pomoc dla konsumentów

Praktyczne informacje dotyczące umów z deweloperami w sekcji pytania i odpowiedzi w serwisie UOKiK. Bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw konsumenci uzyskają u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów w urzędach miejskich lub starostwach powiatowych albo pod numerem telefonu 0800 007 707 czynnym od pn. do pt. od 9.00 do 17.00. Ponadto konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej porady w oddziałach terenowych Federacji Konsumentów a także pod adresem poczty elektronicznej porady@dlakonsumentów.pl obsługiwanym przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

d3tvur8

Decyzje Prezes UOKiK wydane w 2012 r. dostępne są poprzez wyszukiwarkę:

Lepiko Developer w Skórzewie RPZ-1/2012 Wexel w Psarach Małych RPZ-5/2012 Komplex - Bud w Bugaju RPZ-9/2012 Budrem w Ostrowie Wielkopolskim RPZ-10/2012 Family House w Poznaniu RPZ-33/2012 Zielona Italia w Warszawie RWA-5/2012 Peter-House w Warszawie RWA-21/2012 Inwestycja Pruszkowskaw Warszawie RWA-42/2012 Rebud w Wołominie RWA-9/2012 Margo w Somoninie RGD-36/2012 Mostar w Stargardzie Szczecińskim RGD-38/2012 Labora w Lublinie RLU-17/2012 JMZ Inwestycje w Lublinie RLU-33/2012 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Iławie RBG-10/2012 Arbet Investment Group w Olsztynie RBG-6/2012 Sol & Art w Krakowie RKR-3/2012 Halszki 28 Wawel Service w Krakowie RKR-52/2012 Zachodnia 21 w Krakowie RKR-53/2012 Atal w Cieszynie RŁO-46/2012 Belan w Skierniewicach RŁO-55/2012 Jhm Development w Skierniewicach RŁO-59/2012 Triada-Dom w Trzebnicy RWR-38/2012

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ stav/

d3tvur8

Podziel się opinią

Share
d3tvur8
d3tvur8