Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

VIATRON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki ? zmniejszenie udziału poniżej progu 50 % (9/ ...

VIATRON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki ? zmniejszenie udziału poniżej progu 50 % (9/2014)
Share
d4662i3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VIATRON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji spółki ? zmniejszenie udziału poniżej progu 50 % | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W związku z art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) Zarząd spółki Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 8 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy od Skystone Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skystone Capital) dotyczące zmniejszenia przez Skystone Capital udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, zmniejszenie udziału Skystone Capital w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nastąpiło w dniu 2 lipca 2014r. w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji Emitenta poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. W wyniku transakcji, o której mowa powyżej Skystone Capital zbył 612.250 (słownie: sześćset dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Emitenta.
Przed dniem 2 lipca 2014 r. Skystone Capital posiadał 612.250 (słownie: sześćset dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki stanowiących 54,85% (słownie: pięćdziesiąt cztery i osiemdziesiąt pięć setnych procent) udziału w kapitale zakładowym i 54,85% udziału (słownie: pięćdziesiąt cztery i osiemdziesiąt pięć setnych procent) w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po dniu 2 lipca 2014 r. Skystone Capital nie posiada akcji Viatron S.A. Żadna ze spółek zależnych od Skystone Capital nie posiada akcji Viatron S.A. Brak jest osób trzecich uprawionych na podstawie umowy z Skystone Capital lub podmiotami zależnymi od Skystone Capital do wykonywania praw głosu z akcji Viatron S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VIATRON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIATRON S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-350 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Kaszubski 8/201
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5851443987 220689876
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Igor Pawela Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3