Trwa ładowanie...
d3pkbaz

VISTULA GROUP - Nabycie akcji Spółki przez osoby mające dostęp do informacji poufnych. (36/2015)

VISTULA GROUP - Nabycie akcji Spółki przez osoby mające dostęp do informacji poufnych. (36/2015)

Share
d3pkbaz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Spółki przez osoby mające dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Vistula Group S.A. w Krakowie (?Spółka) przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa?) od trzech osób wchodzących w skład zarządu Spółki oraz siedemnastu osób pełniących funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej Spółki oraz jej grupy kapitałowej i posiadających stały dostęp do informacji poufnych o objęciu przez nich akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D drugiej transzy, wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego przyjętego w Spółce na podstawie Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem
prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym. Informacje o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 1. Imiona i nazwiska osób obowiązanych do przekazania informacji Brak zgody na ujawnienie danych osobowych. 2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osoby obowiązane do przekazania informacji z emitentem Transakcje nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez osoby wchodzące w skład zarządu Spółki oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej Spółki oraz jej grupy kapitałowej i posiadające stały dostęp do informacji
poufnych. 3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja Akcje zwykłe na okaziciela serii L Spółki. 4. Opis transakcji Akcje zwykłe na okaziciela serii L Spółki, objęte informacjami otrzymanymi przez Spółkę na podstawie art. 160 Ustawy, zostały nabyte w dniu 5 maja 2015 roku po cenie wynoszącej 1,03 zł za jedna akcję przez: a) 3 osoby wchodzące w skład zarządu Spółki, które nabyły łącznie 353.985 akcji serii L; b) 17 osób pełniących funkcje kierownicze w strukturze organizacyjnej Spółki oraz jej grupy kapitałowej i posiadające stały dostęp do informacji poufnych, które nabyły łącznie 333.316 akcji serii L. Łączna liczba akcji serii L nabytych przez osoby wskazane powyżej wyniosła 687.301. 5. Miejsce zawarcia transakcji Oferta niepubliczna akcji serii L emitowanych przez Spółkę. 6. Tryb zawarcia transakcji Objęcie akcji serii L w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D na podstawie oświadczeń o objęciu akcji serii L złożonych w dniu 24 kwietnia 2015 roku. 7.
Data i miejsce sporządzenia informacji Kraków, 5 maja 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkbaz

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTULA GROUP SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTULA GROUP | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31-462 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Pilotów | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-12) 656 18 32 | | (0-12) 65 65 098 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@vistulagroup.pl | | vistulagroup.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 675-000-03-61 | | 351001329 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Erwin bakalarz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkbaz

Podziel się opinią

Share
d3pkbaz
d3pkbaz