Trwa ładowanie...
d247ash

Vivus: Zmiany proponowane przez MF doprowadzą do likwidacji pożyczek do 1000 zł

Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) - Vivus - lider rynku pożyczek online - przedstawił Ministerstwu Finansów uwagi do projektu ustawy o zmianie ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawo bankowe, poinformowała agencję ISBnews spółka. Vivus ostrzega, że wprowadzenie proponowanej przez resort formuły obliczania limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu doprowadzi do wycofania z rynku krótkoterminowych pożyczek na kwotę niższą niż 1000 zł.

Share
d247ash

"Główne rekomendacje pożyczkodawcy obejmują:
*

Wprowadzenie rejestru firm pożyczkowych stanowiącego realną ochronę konsumenta
oraz podstawowe narzędzie do eliminacji nieuczciwych kredytodawców.
*

Rezygnację z wprowadzenia limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu, który w oczywisty sposób promuje wysokie kwoty pożyczek i zadłużanie się konsumenta na długi czas.
*

d247ash

Rezygnację z arbitralnego 120-dniowego okresu zakazu współpracy z klientem po udzieleniu pożyczki, którego jedynym wymiernym efektem będzie monopolizacja rynku.
*

Wprowadzenie kwotowego limitu kosztów działań windykacyjnych odpowiadającego
realnym kosztom ponoszonym przez pożyczkodawcę" - poinformowała Vivus.

W szczegółowej analizie Vivus podkreśla, że podtrzymuje swoje dotychczasowe krytyczne stanowisko w sprawie ustanowienia limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu dla rynku i równocześnie ponownie protestuje przeciwko zaproponowanej formule obliczania limitu tych kosztów tj. uzależnienie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu od długości okresu kredytowania.

"Tak skonstruowany mechanizm obliczana limitu stanowi przejaw dyskryminacji kredytodawców udzielających pożyczek krótkoterminowych, których okres spłaty nie przekracza jednego miesiąca. Raport PwC z maja 2014 roku pt. 'Ocena skutków wybranych regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw' jednoznacznie wskazuje, że pożyczki do 1000 zł staną się nierentowne" - wskazuje spółka.

d247ash

Według Vivusa, takie działanie budzi sprzeciw zarówno z punku widzenia konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, jak również z perspektywy standardów powszechnie akceptowanych przez społeczeństwa krajów demokratycznych, realizujących wartości gospodarki wolnorynkowej.

"Wysokość stałego składnika limitu została ustalona poniżej dolnych przedziałów kosztów wykazywanych przez firmy pożyczkowe działające na rynku mikropożyczek (25% w stosunku do 26-38%). Oznacza to, że przedsiębiorcy ci nie będą w stanie utrzymać rentowności bez drastycznej redukcji kosztów prowadzenia działalności" - przekonuje Vivus.

Według pożyczkodawcy, w razie przyjęcia zaproponowanej formuły obliczania limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu, udzielanie krótkoterminowych pożyczek, w szczególności na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, zwłaszcza na kwotę poniżej 1 000 zł (co stanowi większość pożyczek udzielanych w kanale internetowym) stanie się nieopłacalne, co będzie skutkować wycofaniem tego produktu z rynku.

"W efekcie konsumenci zostaną pozbawieni dostępu do ważnego źródła finansowania krótkoterminowych potrzeb, co może prowadzić do ich przeorientowania się na produkty długoterminowe, o przeciętnej znacznie wyższej kwocie kredytu, a tym samym powodować szybki wzrost zadłużenia znacznej części gospodarstw domowych. Co gorsze, z uwagi na fakt, iż mikropożyczki są produktem, który nie jest substytuowany przez sektor bankowy, część konsumentów może zostać wykluczona z legalnego rynku finansowego i w konsekwencji przejść do szarej strefy, gdzie będzie pozbawiona ochrony wynikającej z regulacji i nadzoru" - ostrzega Vivus.

d247ash

W związku z powyższym spółka zdecydowanie rekomenduje odejście od zaproponowanej formuły wyliczania maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu.

"Proponowane rozwiązanie razi swoją arbitralnością, co jest szczególnie widoczne w odniesieniu do ustalonej długości okresu, w którym pozaodsetkowe koszty kredytu miałyby podlegać sumowaniu (120 dni od dnia wypłaty kredytu). Należy zwrócić uwagę, iż w uzasadnieniu projektu ustawy brak jakichkolwiek argumentów wyjaśniających powody, dla których zdecydowano się na przyjęcie wyżej wspomnianego okresu jako podstawy do obliczenia limitu" - wyliczono.

Vivus dowodzi, że radykalne ograniczenie możliwości obciążenia konsumenta uzasadnionymi kosztami związanymi z odroczeniem spłaty zadłużenia w okresie 120 dni od wypłaty kredytu spowoduje, że kredytodawcy udzielający pożyczek krótkoterminowych niezwłocznie po upływie terminu spłaty określonego w umowie będą w istocie zmuszeni skierować sprawę do sądu.

Vivus Finance należy do grupy 4finance Group, która udziela krótkoterminowych pożyczek przez internet w 15 krajach (oprócz Polski m.in. w Danii,Szwecji, Hiszpanii i Rosji). Na polskim rynku marka Vivus jest obecna od lipca 2012 r.

Lesław Kretowicz

(ISBnews)

d247ash

Podziel się opinią

Share
d247ash
d247ash