Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

VOTUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną (16/2011)

VOTUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną (16/2011)
Share
d4662i3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOTUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOTUM S.A. (Emitent) informuje, iż powziął informację o podpisaniu w dniu 14 lutego 2011 przez jednostkę zależną VOTUM-RehaPlus S.A. z siedzibą w Krakowie umowy z firmą maak studio s.c. Aleksandra Majcher Andrzej Książek z siedzibą w Krakowie, której przedmiotem jest wykonanie prac projektowych pod nazwą "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego z przeznaczeniem na sanatorium rehabilitacji funkcjonalnej wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej".Wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 188.500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) + VAT będzie wypłacane w transzach w terminach uzależnionych od realizacji poszczególnych etapów umowy.Umowa nie przewiduje kar umownych w wysokości przekraczającej 10% wartości umowy.W umowie nie zostały zastrzeżone warunki bądź terminy rozwiązujące lub zawieszające.Za kryterium uznania umowy za znaczącą Emitent przyjmuje fakt, iż podpisanie przedmiotowej umowy jest rozpoczęciem realizacji głównego
celu emisyjnego, jakim jest rozbudowa Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM-RehaPlus w celu zwiększenia bazy usługowej ośrodka. Terminy przewidziane w umowie zgodne są z harmonogramem realizacji celów emisyjnych przedstawionym w Prospekcie Emisyjnym.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-012 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyścigowa 56i
(ulica) (numer)
(71) 33 43 800 (71) 33 43 803
(telefon) (fax)
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
(e-mail) (www)
899-25-49-057 020136043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu
2011-02-15 Bartłomiej Krupa Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3