Trwa ładowanie...
d4j0oar
d4j0oar
espi

VOXEL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (4/2015)

VOXEL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4j0oar

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VOXEL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 133) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: ?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał podpisany aneks do umowy nr 051/210650/11/010/14 zawartej w dniu 30 grudnia 2013 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zawartej przez Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowie ? Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim w Łodzi, na mocy którego dotychczasowa umowa uzyskała nowy numer: 051/210650/11/010/15 oraz określono kwotę zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia ? Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Łodzi z tytułu realizacji umowy w 2015 roku. W wyniku zawarcia
wskazanego wyżej aneksu łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 15 stycznia 2015 roku (tj. od dnia przekazania do publicznej wiadomości raportu bieżącego nr 1/2015) przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta tj. kwotę 10.173.005,18 zł według stanu na dzień 30 września 2014 roku wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę). Na dzień przekazania raportu bieżącego łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta i jednostki zależne od Emitenta z Narodowym Funduszem Zdrowia, na temat których Emitent powziął wiadomość w okresie od dnia 15 stycznia 2015 roku jest równa kwocie 12.769.323,60 zł. Spośród wskazanych wyżej umów umową o największej wartości jest umowa nr 0903080911201501 z dnia 30 grudnia 2014 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zawarta z
Narodowym Funduszem Zdrowia ? Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w Rzeszowie w brzmieniu nadanym na mocy aneksu nr 1/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku do umowy nr 0903080911201401, zawartej w dniu 3 grudnia 2014 roku. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w zakresie: pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w pracowni PET-TK w Brzozowie. Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413 ze zm.) oraz zgodnie z Ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącymi załącznik do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484). Na dzień sporządzenia raportu kwota zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia ? Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie wobec Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wynosi maksymalnie 3.501.000,00 zł. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po jego stronie oraz w innych przypadkach wskazanych w umowie Emitent może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty kary umownej w trybie i na zasadach określonych w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484). Narodowy Fundusz Zdrowia ? Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie jest uprawniony do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 grudnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-663 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wielicka 265
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6792854642 120067787
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Dariusz Pietras Wiceprezes Zarządu
2015-01-27 Grzegorz Maślanka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j0oar

Podziel się opinią

Share
d4j0oar
d4j0oar