Trwa ładowanie...
d1fpqg7

W długim horyzoncie projekcji NBP CPI obniży się do poziomu zbliżonego do celu 2,5 proc.

15.11. Warszawa (PAP) - W długim horyzoncie projekcji NBP inflacja obniży się do poziomu zbliżonego do celu inflacyjnego 2,5 proc. - wynika z listopadowego Raportu o inflacji NBP....

Share
d1fpqg7

15.11. Warszawa (PAP) - W długim horyzoncie projekcji NBP inflacja obniży się do poziomu zbliżonego do celu inflacyjnego 2,5 proc. - wynika z listopadowego Raportu o inflacji NBP. W dłuższym horyzoncie projekcji, wraz z umacniającym się kursem złotego, obniży się także dynamika cen importu, co przełoży się na obniżenie inflacji bazowej do 2,5 proc. w 2013 roku.

Centralna ścieżka projekcji zakłada inflację w 2011 roku na poziomie 4,0 proc., w 2012 roku na poziomie 3,1 proc. i 2,8 proc. w 2013 roku.

"Dynamika CPI w 2011 r. będzie istotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Przyczyną wzrostu inflacji są czynniki podażowe, wpływające na wysoki wzrost cen żywności i energii, oraz zmiana stawek VAT od początku stycznia 2011 r. W długim horyzoncie projekcji inflacja obniży się do poziomu zbliżonego do celu inflacyjnego. Stopę inflacji w średnim i długim horyzoncie projekcji zwiększać będą rosnące koszty pracy, natomiast ograniczony popyt wewnętrzny, obniżająca się dynamika cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych oraz umacniający się kurs złotego będą czynnikami zmniejszającymi wzrost cen konsumenta" - napisano w listopadowej projekcji NBP.

d1fpqg7

"Przy założeniu braku zmian stopy referencyjnej NBP w całym horyzoncie projekcji, prawdopodobieństwo ukształtowania się średniorocznej inflacji w przedziale 1,5 proc.-3,5 proc. rośnie z 33 proc. w IV kw. 2011 r. do średnio 51 proc. w latach 2012-2013" - dodano.

INFLACJA BAZOWA

Z projekcji NBP wynika, że wzrost inflacji bazowej w jej krótkim horyzoncie będzie w dużym stopniu efektem szybko rosnących w 2011 roku, i oddziałujących z opóźnieniem, cen importu.

"W dłuższym horyzoncie projekcji, wraz z umacniającym się kursem złotego, dynamika cen importu obniży się, co przełoży się na obniżenie inflacji bazowej do 2,5 proc. w 2013 r. Spadek inflacji bazowej będzie ograniczony przez rosnące w nieco szybszym tempie jednostkowe koszty pracy" - napisano.

d1fpqg7

KURS PLN

Eksperci z NBP zaznaczają, że we wrześniu 2011 roku kurs złotego istotnie osłabił się, ze względu na rosnące obawy związane z poziomem zadłużeniem niektórych krajów strefy euro oraz problemami płynnościowymi części banków europejskich.

"W horyzoncie projekcji efektywny kurs złotego będzie się stopniowo umacniał, zbliżając się do poziomu równowagi. Skala umocnienia kursu będzie jednak ograniczana przez niski wzrost w kraju i za granicą, co ograniczać będzie napływ inwestycji bezpośrednich i portfelowych do Polski, oraz zmniejszający się dysparytet stóp procentowych, wynikający z przyjętego w projekcji założenia o stałej stopie referencyjnej NBP" - napisano.

CPI DO KOŃCA 2011 NA WYSOKIM POZIOMIE

d1fpqg7

W projekcji zaznaczono, że inflacja CPI utrzyma się do końca 2011 roku na wysokim poziomie, zbliżonym do 4 proc. r/r, co jest skutkiem niekorzystnych uwarunkowań podażowych, utrzymujących krajowe ceny żywności i energii na wysokim poziomie, oraz zmiany stawek VAT dokonanych na początku bieżącego roku.

"Dodatkowo, w krótkim horyzoncie projekcji wzrost cen konsumenta będzie efektem osłabienia złotego we wrześniu br. W konsekwencji powrót inflacji w okolice celu inflacyjnego (2,5 proc.) wydłuży się, pomimo zmniejszenia presji popytowej związanej ze spowolnieniem gospodarczym" - napisano.

CENY ŻYWNOŚCI

Eksperci z NBP wskazują, że w I połowie 2011 roku istotnie wzrosły krajowe ceny żywności ze względu na niską podaż na rynku krajowym i wysokie ceny surowców rolnych na rynkach światowych.

d1fpqg7

"W horyzoncie projekcji zaburzenia podnoszące poziom tych cen będą stopniowo wygasać, nastąpi umiarkowany spadek cen surowców rolnych na rynkach światowych, a podaż na rynku krajowym powróci do przeciętnego poziomu" - napisano.

"W konsekwencji w długim horyzoncie projekcji inflacja cen żywności obniży się do 2,4 proc. r/r, przy czym w krótkim horyzoncie znaczące fluktuacje tego wskaźnika wynikają z tzw. efektu bazy (dynamika cen żywności przejściowo spadnie do ok. 1 proc. r/r w II kw. 2012 r. ze względu na odniesienie do wysokich cen w II kw. br." -dodano.

CENY ENERGII

Zgodnie z projekcją inflacja cen energii w jej krótkim horyzoncie utrzyma się na wysokim poziomie ze względu na wysokie ceny surowców energetycznych na rynkach światowych, wzrost od początku 2011 r. stawki podatku VAT oraz zatwierdzone przez URE podwyżki cen administrowanych nośników energii.

d1fpqg7

"W średnim i długim horyzoncie projekcji ceny surowców energetycznych na rynkach światowych ustabilizują się przy jednoczesnej stopniowej aprecjacji złotego, co obniży dynamikę cen energii, jakkolwiek pozostanie ona wyższa niż inflacja ogółem" - napisano.

"W 2013 r. inflacja cen energii będzie podtrzymywana przez możliwe przełożenie na ceny wzrostu kosztów sektora energetycznego związanego z zakupami uprawnień do emisji CO2" - dodano.

Listopadowa projekcja NBP z modelu NECMOD obejmuje okres od IV kw. 2011 r. do IV kw. 2013 r. Punktem startowym projekcji jest III kw. 2011 r. Datą zamknięcia bazy danych dla projekcji jest 28 września 2011 r.(PAP)

jba/ jtt/

d1fpqg7

Podziel się opinią

Share
d1fpqg7
d1fpqg7