Trwa ładowanie...
d1yxf11

W INVESTMENTS - Raport roczny R 2014

W INVESTMENTS - Raport roczny R 2014

Share
d1yxf11
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 16 945 9 662 4 045 2 294
Koszty działalności operacyjnej (3 710) (3 143) (886) (746)
Zysk (strata) na sprzedaży 13 235 6 519 3 159 1 548
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 964 (7 080) 3 333 (1 681)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 28 012 (4 424) 6 687 (1 051)
Zysk (strata) netto 27 911 8 451 6 663 2 007
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 320 4 519 2 702 1 073
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 041) 4 046 (2 397) 961
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 041 (8 491) 487 (2 016)
31.12.2014 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2013 r.
Aktywa trwałe 98 326 172 876 23 069 41 685
Aktywa obrotowe 121 753 12 879 28 565 3 105
Pożyczki udzielone długoterminowe 90 25 21 6
Pożyczki udzielone krótkoterminowe 3 514 6 269 824 1 512
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe 106 370 3 465 24 956 836
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 487 168 818 41
Kapitał własny 205 965 178 408 48 323 43 019
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 1 619 1 503 380 362
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 12 495 5 844 2 932 1 409
Rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
Rezerwy krótkoterminowe 24 25 6 6
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 9,40 19,95 2,21 4,81
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 1,27 0,95 0,30 0,22
Liczba akcji na dzień bilansowy 21 912 764 1 753 021 120 21 912 764 1 753 021 120
Średnia ważona liczba akcji 21 912 764 8 940 632 21 912 764 8 940 632
Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: * poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2013 r. przez Narodowy Bank Polski (4,1472 zł / EURO) oraz według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2014 r. przez Narodowy Bank Polski (4,2623 zł / EURO), (dot.poz. I-IX) * poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego – odpowiednio 4,2110 zł / EURO na dzień 31.12.2013 roku oraz 4,1893 zł / EURO na dzień 31.12.2014 roku (dot. poz. XI-XXVI).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
winvestmentssprawozdaniezarządu2014_jednostkowe.pdf winvestmentssprawozdaniezarzadu2014_jednostkowe
winvestmentssprawozdaniefinansowe2014_jednostkowe.pdf winvestmentssprawozdaniefinansowe2014_jednostkowe
winvestmentsopinia2014jednostkowe.pdf Winvestmentsopinia2014jednostkowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1yxf11

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W INVESTMENTS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W INVESTMENTS | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 116 66 66 | | 022 116 66 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | buiro@wi.pl | | www.wi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | WBS Audyt sp z o.o, ul Grzybowska 4 lok U9 B, 00-131 Warszawa, Podmiot uprawniony nr 3685 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Beata Łysik Księgowy Spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1yxf11

Podziel się opinią

Share
d1yxf11
d1yxf11