Trwa ładowanie...
d326ajm

W INVESTMENTS - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

W INVESTMENTS - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d326ajm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 31.12.2013 r. 2014 31.12.2013 r.
Przychody łącznie całkowite 315 726 252 561 75 365 59 976
Przychody ze sprzedaży 296 032 227 181 70 664 53 949
Koszty działalności operacyjnej (283 667) (217 288) (67 712) (51 600)
Zysk (strata) na sprzedaży 12 365 9 893 2 952 2 349
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 763) 8 390 (660) 1 992
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 25 133 8 629 5 999 2 049
Zysk (strata) netto 17 335 14 292 4 138 3 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 133 (30 922) 6169 (7 343)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43464) 14 722 (10375) 3 496
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12675 26 276 3026 6 240
31.12.2014 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2013 r.
Aktywa trwałe 106 143 176 981 24 903 42 675
Aktywa obrotowe 236 306 177 477 55 441 42 794
Kapitał własny 227 300 228 380 53 328 55 068
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 19 262 13 753 4 519 3 316
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 95 887 112 325 22 497 27 085
Średnioważona liczba akcji WI S.A. 21 912 764 8 940 632 21 912 764 8 940 632
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 10,37 25,54 2,43 6,16
Zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.) 0,79 1,60 0,19 0,38
Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: * poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2013 r. przez Narodowy Bank Polski (4,1472 zł / EURO) oraz według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2014 r. przez Narodowy Bank Polski (4,2623 zł / EURO) (dot pkt.I-X) * poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego – odpowiednio 4,2110 zł / EURO na dzień 31.12.2013 roku oraz 4,1893 zł / EURO na dzień 31.12.2014 roku (dot pkt XII-XIX).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
winvestmentssprawozdaniezarządu2014_skonsolidowane.pdf winvestmentssprawozdaniezarzadu2014_skonsolidowane
winvestmentssprawozdaniefinansowe2014_skonsolidowane.pdf winvestmentssprawozdaniefinansowe2014_skonsolidowane
winvestmentsopinia2014skonsolidowane.pdf winvestmentsopinia2014skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W INVESTMENTS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | W INVESTMENTS | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 116 66 66 | | 022 116 66 61 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | buiro@wi.pl | | www.wi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Beata Łysik Księgowy Spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm