Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

WADEX S.A. - Korekta prognozy wyniku finansowego. (42/2011)

WADEX S.A. - Korekta prognozy wyniku finansowego. (42/2011)
Share
d3yvay5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WADEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta prognozy wyniku finansowego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu, w prospekcie emisyjnym opublikowanym w dniu 8 grudnia 2010r. zaprezentował następującą prognozę wyniku finansowego: - przychody ze sprzedaży: 27.597 tys. zł - zysk operacyjny: 7.610 tys. zł - zysk brutto: 7.310 tys. zł - zysk netto: 5.921 tys. zł Prognozowany wynik uwzględniał przychód w wysokości 5.124.tys. zł. pochodzący ze sprzedaży przysługujących Emitentowi praw do użytkowania wieczystego działek gruntu nr 2/9, 2/10, 1 2/18 obręb Tarnogaj, położonych we Wrocławiu przy ul. Czesława Klimasa 45 na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 10 czerwca 2010r. Ze względu na zawarcie w dniu 7 września 2011r. aneksu do ww. umowy, na podstawie którego przesunięciu do dnia 30 maja 2012 roku uległ termin zawarcia umowy przyrzeczonej - tym samym prognozowany za rok 2011 wynik finansowy, został skorygowany o planowaną wartość przychodu i przedstawia się następująco: - przychody ze sprzedaży:
27.597 tys. zł - zysk operacyjny: 6.010 tys. zł - zysk brutto: 5.710 tys. zł - zysk netto: 4.625 tys. zł Zarząd będzie monitorował poziom realizacji prognozy w oparciu o wewnętrzny system kontroli. Ocena Możliwości prognozowanych wyników będzie zamieszczana w raportach okresowych Emitenta. Ewentualne zmiany wskazujące na przekroczenie +/- 10% prognozowanych wyników finansowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego. Prognoza finansowa nie została poddana ocenie biegłego rewidenta. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 31 ust. 2. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PPH WADEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
WADEX S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-515 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ks. Czesława Klimasa 45
(ulica) (numer)
(71) 336 70 80 w. 28 (71) 336 70 87
(telefon) (fax)
www.wadex.pl
(e-mail) (www)
899 10 33 328 005921041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Zbigniew Piechociński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5