Trwa ładowanie...
d1tqmc2
espi

WADEX S.A. - Umowa znacząca ? umowa na kredyt inwestycyjny złotowy UE (18/2014)

WADEX S.A. - Umowa znacząca ? umowa na kredyt inwestycyjny złotowy UE (18/2014)
Share
d1tqmc2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WADEX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca ? umowa na kredyt inwestycyjny złotowy UE | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna (?Emitent?, ?Spółka?) niniejszym zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2014 r. została podpisana umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny złotowy UE w PLN ("Umowa") pomiędzy Spółką, a mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"). Zgodnie z Umową Bank udzielił Emitentowi kredytu na łączną kwotę 4 000.000 zł (słownie: czterech milionów złotych). W skład w/w kredytu wchodzi: pomostowy złotowy kredyt inwestycyjny w wysokości 1 918 712,20 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset dwanaście złotych 20/100) oraz złotowy kredyt inwestycyjny w wysokości 2 081 287,80 (słownie dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 80/100). Spółka dokona spłaty kredytu pomostowego do dnia 15.06.2015 r. natomiast kredytu inwestycyjnego w 51 ratach po 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) począwszy od dnia 10.04.2015 r. do dnia 10.06.2019 r. oraz w kwocie 41 287, 80 zł (słownie: czterdzieści
jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 80/100) w dniu 10.07.2019 r. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej obliczanej w stosunku rocznym. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie procentowej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1 miesięcznych z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed dniem aktualizacji stopy bazowej powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniami spłaty kredytu będą : 1.Cesja wierzytelności - Spółka ceduje na rzecz Banku swoją wierzytelność w kwocie 1 918 712, 20 (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy siedemset złotych 20/100). 2.Zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym stanowiącym własność Emitenta. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie Projektu Inwestycyjnego ? Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki blach cienkich? w ramach Umowy zawartej w dniu 27.05.2014 r. z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2014. Pozostałe postanowienia
Umowy nie odbiegają od powszechnie obowiązujących warunków rynkowych. Łączna wartość finansowania przekracza 10% przychodów Emitenta za cztery ostatnie kwartały obrotowe, co stanowi podstawę do uznania umowy za znaczącą. Podstawa prawna:Par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PPH WADEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
WADEX S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-515 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ks. Czesława Klimasa 45
(ulica) (numer)
(71) 336 70 80 w. 28 (71) 336 70 87
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
899 10 33 328 005921041
(NIP) (REGON)
d1tqmc2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Ryszard Sebastian Członek Zarządu
2014-07-31 Magdalena Strugacz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tqmc2

Podziel się opinią

Share
d1tqmc2
d1tqmc2