Trwa ładowanie...
dqixe03
dqixe03

WARTA OFE miesięczna struktura aktywów (stan na dzień 31/01/2011)

...
Share
dqixe03

03.02. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Miesięczna struktura aktywów (stan na dzień 31/01/2011)

1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 55,286 %
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające 0,000 %
na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 3,033 %
walucie polskiej
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 0,000 %
walutach państw będących członkami OECD oraz innych
państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o
popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że
waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia
bieżących zobowiązań funduszu
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, 37,046 %
a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje
tych spółek
6. Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub 0,025 %
zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje
spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane
na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych spółek
7. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,070 %
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000 %
inwestycyjne zamknięte
9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000 %
inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze
inwestycyjne otwarte
10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 0,000 %
przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6
11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000 %
papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne
Warszawa
12. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 0,000 %
29 czerwca 1995 r. o obligacjach
13. Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 0,000 %
6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000 %
papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z
ewentualnym oprocentowaniem
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 2,179 %
przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o
których mowa w pkt 13 i 14
16. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której 0,000 %
mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13
17. Listy zastawne 0,647 %
18. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 0,000 %
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone
do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
19. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 0,816 %
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym
20. Należności 0,814 %
21. Środki pieniężne 0,084 %
100,000 %

kom abs

dqixe03

Podziel się opinią

Share
dqixe03
dqixe03