Trwa ładowanie...
d2gx1df
espi

WIELTON S.A. - Rozwiązanie umowy na zaprojektowanie i budowę obiektu produkcyjno-biurowego dla po ...

WIELTON S.A. - Rozwiązanie umowy na zaprojektowanie i budowę obiektu produkcyjno-biurowego dla potrzeb Centrum Badawczo-Rozwojowego, Serwisu i Działu Handlowego (39/2014)
Share
d2gx1df

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIELTON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie umowy na zaprojektowanie i budowę obiektu produkcyjno-biurowego dla potrzeb Centrum Badawczo-Rozwojowego, Serwisu i Działu Handlowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2014 oraz 32/2014 dotyczących zawartej przez Wielton S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) umowy z COBOUW POLSKA Sp. z o.o. ("Wykonawca") na zaprojektowanie i budowę obiektu produkcyjno-biurowego dla potrzeb Centrum Badawczo-Rozwojowego, Serwisu i Działu Handlowego ("Umowa"), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 5 listopada 2014 roku przesłał do Wykonawcy pismo (?Pismo?) w sprawie rezygnacji z przystąpienia do drugiej części przedmiotu Umowy, tj. zrealizowania prac budowlano-montażowych na podstawie projektu budowlanego, a tym samym rozwiązania Umowy. Powyższe podyktowane jest zmianą sytuacji ekonomicznej, która w sposób istotny utrudnia realizację inwestycji z Wykonawcą. Spółka prowadzi obecnie szereg działań mających na celu umocnienie pozycji Spółki i rozwój sprzedaży na rynkach Europy Zachodniej w reakcji na obecną sytuację makroekonomiczną i geopolityczną, m.in. w Rosji i na Ukrainie. Mając na uwadze przeprowadzone analizy dotyczące zaangażowania kapitałowego i
organizacyjnego Spółki wynikającego z prowadzonych działań, realizacja projektu ?Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu? (?Projekt?) może odbyć się w zmienionym zakresie i alternatywnej lokalizacji. W ramach Projektu, pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Gospodarki, realizowana byłaby budowa dwóch nowych budynków samego Centrum Badań i Rozwoju bez dodatkowych obiektów towarzyszących tj. Serwisu i Działu Handlowego oraz modernizacja pomieszczeń biurowo ? laboratoryjnych w istniejącym budynku Spółki. Budowa nowych budynków oraz rozbudowa i modernizacja istniejących pomieszczeń miałaby miejsce na terenie zakładu produkcyjnego Wielton S.A. Zmianie uległby również termin zakończenia Projektu na 31 grudnia 2015 r. oraz sumaryczna kwota wydatków kwalifikowanych, która ze względu na ww. rozwiązania uległaby obniżeniu. Zarząd Spółki podkreśla, iż wszystkie przedstawione powyżej zmiany nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia przewidywanych celów Projektu i nie
stanowią zasadniczej modyfikacji Projektu. Realizacja Projektu w ww. zakresie uwarunkowana jest akceptacją propozycji przez Ministerstwo Gospodarki oraz przeprowadzeniem ponownego postępowania ofertowego dotyczącego wyłonienia wykonawcy projektu i robót budowlanych zgodnie z wymogami stawianymi przez Ministerstwo Gospodarki. Do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka nie otrzymała informacji od Ministerstwa Gospodarki ustosunkowującej się do ww. propozycji zmian w sposobie realizacji Projektu. Mając powyższe na uwadze Spółka nie widzi w chwili obecnej możliwości realizacji Projektu na warunkach określonych w Umowie z Wykonawcą. W ocenie Spółki okoliczności rozwiązania umowy wpisują się w zapisy Umowy umożliwiające jej rozwiązanie przez Spółkę bez naliczania kar umownych. Wartość Umowy z Wykonawcą nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-300 Wieluń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Baranowskiego 10A
(ulica) (numer)
43 8434510 43 8431273
(telefon) (fax)
info@wielton.com.pl www.wielton.com.pl
(e-mail) (www)
8992462770 932842826
(NIP) (REGON)
d2gx1df

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek
2014-11-06 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2014-11-06 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gx1df

Podziel się opinią

Share
d2gx1df
d2gx1df