Trwa ładowanie...
dn4so4w

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papieró ...

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji serii E. (7/2015)

Share
dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz praw do akcji serii E. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 maja 2015 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) uchwałę Zarządu GPW nr 425/2015 z dnia 6 maja 2015 r., w której Zarząd GPW postanawia: 1) wprowadzić z dniem 7 maja 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ?PLWRTPL00027?: a) 12.221.811 (dwanaście milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset jedenaście) akcji serii B, b) 301.518 (trzysta jeden tysięcy pięćset osiemnaście) akcji serii C; 2) notować akcje Spółki, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?WIRTUALNA? i oznaczeniem ?WPL?. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 maja 2015 r. Spółka otrzymała od GPW uchwałę Zarządu GPW nr 426/2015 z dnia 6 maja 2015 r., w której Zarząd GPW
postanawia: 1) wprowadzić z dniem 7 maja 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.339.744 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ?PLWRTPL00043?; 2) notować prawa do akcji Spółki, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą ?WIRTUALNA-PDA? i oznaczeniem ?WPLA?. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-231 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | JUTRZENKI | | 137A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 57 63 900 | | +48 (22) 57 63 901 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5213111513 | | 016366823 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski
2015-05-06 Elżbieta Bujniewicz-Belka Członek Zarządu ds. finansowych Spółki Elżbieta Bujniewicz-Belka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w