Trwa ładowanie...
dzg93bm
espi
03-12-2010 14:03

WISTIL - Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010r. (36/2010)

WISTIL - Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010r. (36/2010)

dzg93bm
dzg93bm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WISTIL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2010r. skorygowano następujące infromacje:- uzupełniono zestawienie zmian w kapitale własnym o dane porównywalne za I półrocze 2009r.- dodano w Informacji dodatkowej w punkcie 3 i 4 tytuły punktów, a mianowicie:Punkt3.Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.Nie dotyczy.Punkt 4.Informacje dotyczące emisji ,wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.Nie dotyczy.-w punkcie 7 Informacji dodatkowej przedstawiającym zmiany w zobowiązaniach warunkowych i aktywów warunkowych dodano, iż w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany , a różnica w kwocie w wysokości 13 tys. PLN wynika z różnicy w średnich kursach NBP w powyższych okresach i dotyczy zobowiązania w EURO ( umowa gwarancji dla FP Ćmielów w kwocie 360 tys.EURO).-w punkcie 6 Informacji dodatkowej podano mylnie stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące .Podano, iż Pani Iwona
Kwiecień Poborska Wiceprezes Zarządu posiada 80.001 akcji. Ww. osoba złożyła rezygnację z dniem 31 stycznia 2009r.o czym informowano w raporcie bieżącym nr 7 z dnia 12 stycznia 2009r.-w dokumencie "Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009" w punkcie 7 podano iż Spółka nie udzielała pożyczekwinno być : Spółka i jednostki zależne nie udzielały pożyczeka w punkcie 8 jest Spółka nie udzielała oraz nie otrzymywała żadnych poręczeń i gwarancjiwinno być : Spółka i jednostki zależne nie udzielały i nie otrzymały żadnych poręczeń i gwarancji.- w punkcie 17 dotyczącym wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących zamieszczono błędnie komentarz "nie dotyczy"Winno być:17. Informacje o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie),
wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zyskuW pierwszym półroczu 2010 wynagrodzenia, odrębnie dla każdej z osób zarządzających wyniosły: Marian Kwiecień - Prezes Zarządu: 6.000 zł w WISTIL-u i 643.000 zł w pozostałych spółkach, Wojciech Fedko?Wiceprezes Zarządu (od 08.02.2010r.): 28.500 zł w WISTIL-u, Elżbieta Bielska?Członek Zarządu: 6.000 zł, w WISTIL-u i 235.044 zł w pozostałych spółkach, Leszek Łubkowski?Wiceprezes Zarządu?18.000 zł w WISTIL-u.Natomiast wynagrodzenia, odrębnie dla każdej z osób nadzorujących wyniosły: Zenona Kwiecień?Przewodnicząca RN: 3.000 zł w WISTIL-u i 263.581 zł w pozostałych spółkach, Kazimiera Sękul?1.200 zł w WISTIL-u, Jerzy Bielski?Członek RN: 1.200 zł w WISTIL-u i 24.000 zł w pozostałych spółkach, Inga Kamińska?Członek RN?1200 zł w WISTIL-u, Nina Surma?Członek RN: 1.200 zł w
WISTIL-u, Jarosław Gręda- Członek RN: 1.200 zł w WISTIL-u.- zgodnie z § 90ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r.w sprawozdaniu zarządu na temat działalności grupy kapitałowej w punkcie 21 podano informacje o dacie zawarcia przez emitenta umowy oraz łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z tej umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego.Winno być:W dniu 29.06.2010r. zawarto umowy pomiędzy WISTIL S.A., a "U?Fin" Biuro Audytorskie i Rachunkowe Stowarzyszenia Księgowych Sp. z o.o. GRUPA FINANS SERVIS w Łodzi na przegląd ksiąg rachunkowych Spółki WISTIL S.A. za I półrocze 2010r. oraz przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r oraz na badanie rocznych sprawozdań finansowych Emitenta i grupy kapitałowej.Za wykonanie usług objętych umową WISTIL zapłaci Zleceniobiorcy:a) kwotę 14.000 zł plus VAT za I półrocze 2010r. (11.000 zł
plus VAT za przegląd ksiąg rachunkowych Spółki WISTIL S.A. oraz 3.000 zł plus VAT za przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego)b) kwotę 27.000 zł plus VAT za 2010 rok (19.000 zł plus VAT za przegląd ksiąg rachunkowych Spółki WISTIL S.A., 4.000 zł plus VAT za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg ustawy o rachunkowości oraz 4.000 zł plus VAT za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSFc) nie istnieją inne tytuły do wynagrodzenia podmiotu uprawnionego, niż określonew lit. a) i b)d) łączna wysokość wynagrodzenia dla podmiotu uprawnionego ("U?Fin" Biuro Audytorskie i Rachunkowe Stowarzyszenia Księgowych Sp. z o.o. GRUPA FINANS SERVIS w Łodzi) za zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009r wyniosła 16.000 zł plus VAT, natomiast łączna wysokość wynagrodzenia dla podmiotu uprawnionego za zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok wyniosła 25.000 zł plus VAT)- zgodnie z § 90ust.1 pkt.3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r.w sprawozdaniu zarządu na temat działalności grupy kapitałowej należy opisać podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami danego roku obrotowego. Skonsolidowany raport za i półrocze 2010r. nie zawierał tych informacji w związku z powyższym korekta uzupełnia powyższe informacje.Winno być:22. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń związanych z pozostałymi miesiącami 2010 rok.a) ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym?dalsze pogarszanie się koniunktury w branży tekstylnej w kolejnych miesiącach 2010 roku, powodowane importem półproduktów i gotowych wyrobów z Dalekiego Wschodu oraz ograniczeniem popytu na rynku wewnętrznym może doprowadzić do sytuacji, w której firmy pracujące w tym sektorze odnotują kolejny, wyraźny spadek wolumenu sprzedaży i zmuszone zostaną tym samym do podjęcia intensywnych działań restrukturyzacyjnych. Na rynku porcelany, na osłabienie popytu w drugim półroczu 2010 roku negatywny wpływ może mieć utrzymujący się
światowy kryzys gospodarczyb) ryzyko związane z płynnością?jeśli w następnych miesiącach 2010 roku utrzyma się tendencja spadku przychodów, w przypadku Emitenta i niektórych spółek Grupy Kapitałowej mogą pogłębić się problemy związane z realizacją zobowiązań wobec dostawców, co w konsekwencji uniemożliwi rytmiczność zakupów podstawowych surowców oraz skomplikuje możliwość optymalnego korzystania z mediów. Pogarszająca się płynność finansowa utrudniłaby zapewne również obsługę zadłużenia wobec banków. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzg93bm

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Mieczysław KędzierskiBarbara Olszewska Wiceprezes ZarząduProkurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzg93bm
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dzg93bm