Trwa ładowanie...
d3m6x3h
espi

WOJAS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

WOJAS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d3m6x3h
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148 488 127 043 35 521 30 083
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 548 2 842 1 566 673
Zysk (strata) brutto 4 542 4 536 1 087 1 074
Zysk (strata) netto 3 600 3 150 861 746
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 948 3 257 466 771
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 538) (4 696) (3 239) (1 112)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 857 (4 971) 2 836 (1 177)
Przepływy pieniężne netto, razem 267 (6 410) 64 (1 518)
Aktywa, razem 166 419 134 507 39 856 32 433
Zobowiązania i rezerwy 102 012 71 793 24 431 17 311
Kapitał własny 64 407 62 714 15 425 15 122
Kapitał zakładowy 12 677 12 677 3 036 3 057
Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 0,25 0,07 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,08 4,95 1,22 1,19
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 117 463 101 152 28 099 23 952
Zysk (sttata) z działalności operacyjnej 6 444 5 253 1 542 1 244
Zysk (strata) brutto 7 350 9 364 1 758 2 217
Zysk (strata) netto 6 508 7 766 1 557 1 839
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 468) 487 (2 026) 115
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 192) (2 127) (1 960) (504)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 251 (5 459) 299 (1 293)
Przepływy pieniężne netto, razem (15 409) (7 099) (3 686) (1 681)
Aktywa, razem 142 071 116 202 34 025 28 020
Zobowiązania i rezerwy 82 788 61 531 19 827 14 837
Kapitał własny 59 283 54 671 14 198 13 183
Kapitał zakładowy 12 677 12 677 3 036 3 057
Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,51 0,61 0,12 0,15
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,68 4,31 1,12 1,04
dane do pozycji bilanosowych wykazano wg stanu na 30.09.2014 r. oraz 31.12.2013 r
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
WOJAS S.A. Przesyła korektę raportu okresowego za 3 kwartał 2014 r. Korekta dotyczy błędnie sformatowanej strony nr 30 w raporcie opublikowanym 07.11.2014 o godzinie 8:25
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wojas Raport 3Q_2014.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport za 3 kwartał 2014 r Grupa Kapitałowa WOJAS S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-07
WOJAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WOJAS S.A. Przemysł lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
34-400 Nowy Targ
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ludźmierska 29
(ulica) (numer)
+4818 264 92 10 +4818 264 92 11
(telefon) (fax)
ri@wojas.pl www.wojas.pl
(e-mail) (www)
7352691202 120415969
(NIP) (REGON)
d3m6x3h

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
2014-11-07 Kazimierz Ostatek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m6x3h

Podziel się opinią

Share
d3m6x3h
d3m6x3h