Trwa ładowanie...
drpretz

WORK SERVICE S.A. - Podjęcie przez Zarząd Work Service S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji Sp ...

WORK SERVICE S.A. - Podjęcie przez Zarząd Work Service S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji Spółki serii S (11/2015)

Share
drpretz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Zarząd Work Service S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji Spółki serii S | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) - w nawiązaniu do uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2013 r. w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji (?Uchwała NWZA?), o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 76/2013 z dnia 24 września 2013 r.- informuje, że w dniu 26 marca 2015 r., Zarząd Spółki, podjął uchwałę nr 2 w sprawie emisji obligacji serii S (?Uchwała Emisyjna?). Uchwała Emisyjna została podjęta w wykonaniu Uchwały NWZA, w ramach realizacji ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000.000,00 złotych. Spółka nie określiła celu emisji Obligacji. Na mocy Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki, postanowił wyemitować, w trybie niepublicznym (art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach), korporacyjne, niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii S o oprocentowaniu zmiennym, w liczbie do 20.000 sztuk, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 złotych, i
łącznej wartości, liczonej według wartości nominalnej jednej obligacji, do 20.000.000,00 złotych (?Obligacje?), które będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1.000,00 złotych. Odsetki płatne będą od dnia przydziału co trzy miesiące na ostatni dzień każdego okresu odsetkowego. Stawką referencyjną dla określenia stopy procentowej jest trzymiesięczna stopa bazowa WIBOR (WIBOR 3M), ustalana dla każdego okresu odsetkowego plus marża na poziomie 2,5 %. Dzień emisji Obligacji został wyznaczony na 30 marca 2015 r., i jest on równoznaczny dacie przydziału Obligacji po przeprowadzeniu ich subskrypcji (z uwzględnieniem możliwości przesunięcia na inny późniejszy dzień, w razie wydłużenia terminu przyjmowania zapisów lub wpłat na Obligacje). Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, tj. 30 marca 2017 r. (z tym że w przypadku przesunięcia terminów oferty Obligacji, w tym terminów subskrypcji oraz przydziału Obligacji, dniem wykupu będzie każdy
inny równoważny dzień przypadający w okresie 24 miesięcy od dnia emisji Obligacji). Poza tym, Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi w sytuacji zgłoszenia przez obligatariusza zażądania przedterminowego wykupu Obligacji w razie wystąpienia zdarzenia stanowiącego określony w warunkach emisji przypadek naruszenia. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, zaś prawa z nich powstaną z chwilą ich zapisania w ewidencji prowadzonej przez Dom Inwestycyjny Investors S.A. z siedzibą w Warszawie. Obligacje mogą po dniu ich emisji zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, oraz wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje nie są obligacjami przychodowymi. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta (w
ujęciu jednostkowym) na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, wyniosła 351 105 tys. złotych. Zarząd Emitenta przewiduje, że w okresie do całkowitego wykupu Obligacji zobowiązania Emitenta nie powinny wzrosnąć o więcej niż do 75% sumy bilansowej Emitenta (w ujęciu jednostkowym). Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta (w ujęciu skonsolidowanym) na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji wyniosła 532 031 tys. złotych. Zarząd Emitenta przewiduje, że w okresie do całkowitego wykupu Obligacji zobowiązania Emitenta nie powinny wzrosnąć o więcej niż do 75% sumy bilansowej Emitenta (w ujęciu skonsolidowanym). Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązania się z zobowiązań wynikających z emisji Obligacji. Emitent planuje spłacić Obligacje z nadwyżki finansowej wygenerowanej w latach 2015-2017. Będzie to możliwe głównie dzięki środkom wygenerowanym z bieżącej działalności oraz wzrostowi skali działalności
Grupy na skutek konsekwentnej realizacji strategii Grupy, w tym kolejnych akwizycji spółek. Podstawa prawna: 1. § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.), 2. art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drpretz

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-413 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 37 10 900 | | +48 71 37 10 938 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2015-03-27 Iwona Szmitkowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drpretz

Podziel się opinią

Share
drpretz
drpretz