Trwa ładowanie...
d3x7i0v
espi

WORK SERVICE S.A. - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej (71/2013)

WORK SERVICE S.A. - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej (71/2013)

Share
d3x7i0v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 25 lipca 2013 r. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust 4 pkt 4 i ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439 ze zm. "Ustawa") zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadomienie przez spółkę THM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("THM") w której większościowym udziałowcem i Prezesem Zarządu jest Tomasz Hanczarek - Prezes Zarządu spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nastąpiło wraz ze spółkami: Hedge THM Spółka z ograniczoną o odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("THM S.K.A. I") wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu (KRS: 0000375379) oraz Real Estate THM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("THM S.K.A. II") wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu (KRS:0000372011), spółki zwane są dalej łącznie "Zawiadamiającymi". Zawiadomienie doręczone Spółce, informuje że w dniu 25 lipca 2013 r. Zawiadamiający powzięli wiadomość, iż w dniu 24 lipca 2013 r. doszło do przekroczenia progu 5% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku powstania między nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (opartego na domniemaniu z art. 87 ust. 4 pkt 4 Ustawy, ze względu na uznanie tych podmiotów za jednostki powiązane w rozumieniu art. 3 pkt 39 w zw. z art. 3 pkt 37 lit. b ustawy o rachunkowości), co nastąpiło wraz z dokonaniem w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez właściwy miejscowo Sąd Rejestrowy, na podstawie postanowienia Sądu z dnia 24 lipca 2013 r. (doręczonego w dniu 25 lipca 2013 r.), wpisu THM jako komplementariusza w THM S.K.A. II, w sytuacji, gdy Sąd uprzednio
(postanowieniem z dnia 27 czerwca 2013 r., doręczonym w dniu 2 lipca 2013 r.) wpisał THM jako komplementariusza w THM S.K.A. I. Uzyskanie przez THM statusu komplementariusza w THM S.K.A. I i THM S.K.A. II oznaczało, że THM stał się wobec każdej z powyższych spółek jednostką dominującą, sprawującą nad nimi - jako jego jednostkami zależnymi - kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości. Zawiadamiający poinformowali Emitenta, że: Przed zmianą: 1) THM (jak również osobiście Pan Tomasz Hanczarek) nie posiadał akcji Spółki; 2) THM S.K.A. I posiadała samodzielnie 2.000.000 akcji Spółki, które stanowiły 3,34% udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 3,34% głosów w ogólnej liczbie głosów, tj. do wykonywania 2.000.000 głosów z akcji Spółki; 3) THM S.K.A. II posiadała samodzielnie 1.853.697 akcji Spółki, które stanowiły 3,09% udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 3,09% głosów w ogólnej liczbie głosów, tj. do wykonywania 1.853.697 głosów z akcji Spółki; 4) stan posiadania
akcji Spółki przez podmioty wskazane powyżej w pkt 1-3 nie podlegał zsumowaniu, ze względu na nieistnienie Porozumienia. Po zmianie: 1) THM (jak również osobiście Pan Tomasz Hanczarek) nadal nie posiada akcji Spółki; 2) THM S.K.A. I nadal posiada samodzielnie 2.000.000 akcji Spółki, które stanowią 3,34% udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 3,34% głosów w ogólnej liczbie głosów, tj. do wykonywania 2.000.000 głosów z akcji Spółki; 3) THM S.K.A. II nadal posiada samodzielnie 1.853.697 akcji Spółki, które stanowią 3,09% udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 3,09% głosów w ogólnej liczbie głosów, tj. do wykonywania 1.853.697 głosów z akcji Spółki; 4) stan posiadania akcji Spółki przez podmioty wskazane powyżej w pkt 1-3 podlega zsumowaniu ze względu na powstanie Porozumienia, wobec czego łącznie posiadają one 3.853.697 akcji Spółki, które stanowią 6,43% udział w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 6,43% głosów w ogólnej liczbie głosów, tj. do wykonywania 3.853.697 głosów z
akcji Spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r. z późn. zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x7i0v

| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-413 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gwiaździsta | | 66 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 371 09 00 | | 71 371 09 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2013-07-26 Tomasz Ślęzak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x7i0v

Podziel się opinią

Share
d3x7i0v
d3x7i0v