Trwa ładowanie...
dlx1goj
espi
15-03-2013 17:11

WORK SERVICE S.A. - Spełnienie się warunku dotyczącego zwartej przez Emitenta znaczącej umowy war...

WORK SERVICE S.A. - Spełnienie się warunku dotyczącego zwartej przez Emitenta znaczącej umowy warunkowej (20/2013)

Share
dlx1goj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WORK SERVICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunku dotyczącego zwartej przez Emitenta znaczącej umowy warunkowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Work Service S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 14 marca 2013 r. spełnił się jeden z warunków zawieszający zamknięcie transakcji objętej umową inwestycyjną ("Umowa Inwestycyjna") z dnia 20 stycznia 2013 r. zawartą pomiędzy Work Service S.A. a WorkSource Investments S.?.r.l (poprzednia nazwa Balibon Investments S.?.r.l.) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luksemburgu ("Inwestor") oraz PineBridge New Europe Partners II, L.P. spółka komandytowa z siedzibą na Kajmanach ("Fundusz"), o której zawarciu Emitent informował w dniu 20 stycznia 2013 r. raportem bieżącym nr 4/2013. Przedmiotem Umowy Inwestycyjnej było w szczególności określenie zasad warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z wykorzystaniem warrantów subskrypcyjnych, ustalenie zasad ładu korporacyjnego Emitenta w związku z dokonaniem inwestycji przez Fundusz w akcje Emitenta nowej emisji. Jednymi z warunków zawieszających zamknięcie transakcji objętej Umową Inwestycyjną, o której mowa
powyżej, który zgodnie z Umową Inwestycyjną powinien był spełnić się do dnia 30 września 2013 r. było zarejestrowanie przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Emitenta, zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11 marca 2013 r. uchwałą nr 4/2013 zmieniło Statut Spółki w formie przyjęcia tekstu jednolitego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2013 Natomiast w dniu 14 marca br, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wydał postanowienie, którym wpisano w Krajowym Rejestrze Sądowym informację o uchwaleniu nowej treści Statutu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. z późn. zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podpisy: Tomasz Hanczarek ? Prezes Zarządu Piotr Ambrozowicz ? Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlx1goj

| | | WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WORK SERVICE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-079 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ruska | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 371 0900 | | 71 371 0938 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | work@workservice.pl | | www.workservice.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-16-55-469 | | 932629535 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu
2013-03-15 Piotr AMbrozowicz Wicprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlx1goj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dlx1goj
dlx1goj