Trwa ładowanie...
d3my4di

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wzrósł r/r do 53% w I kwartale

Warszawa, 08.05.2015 (ISBnews)  - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Handlowego wzrósł o 2 pkt proc. w skali roku do 53% w I kw. br., przy spadku przychodów o 4,7% r/r i niższych o 0,5% kosztach, podał bank.

Share
d3my4di

Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją wyniosły 312,9 mln zł w I kw. wobec 314,4 mln zł rok wcześniej.

"Spadek kosztów o 1,5 mln zł (tj. 0,5%) wynikał z niższych kosztów współpracy z wybranymi partnerami zewnętrznymi oraz spadku przede wszystkim kosztów związanego z optymalizacją sieci oddziałów. Z drugiej strony odnotowano wzrost kosztów wydatków w obszarze telekomunikacji i sprzętu komputerowego oraz wyższe opłaty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Koszty ponoszone na rzecz BFG są amortyzowane przez cały rok 2015" - czytamy w raporcie kwartalnym.

W tym samym okresie przychody grupy zmniejszyły się o 4,7% i osiągnęły poziom 591,0 mln zł.

d3my4di

Wynik z tytułu odsetek spadł o 12,4% r/r do 256,8 mln zł przede wszystkim za sprawą niższych przychodów odsetkowych od dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (-46,1 mln zł, tj. 43,1%) oraz należności od klientów (-36,1 mln zł, tj. 15,1%, w efekcie obniżek stóp procentowych).

Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 151,4 mln zł i był niższy o 3,6% r/r - przede wszystkim w efekcie niższych przychodów z tytułu kart płatniczych i kredytowych w związku z obniżkami stawek interchange (obniżka do 0,2-0,3%). Ponadto spadek odnotowały przychody z tytułu działalności maklerskiej (o 29,1%), w związku ze spadkiem obrotów na GPW. Z drugiej strony odnotowano wzrost przychodów z tytułu usług powierniczych (o 22,9%).

Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji spadł do 85,7 mln zł z 125,4 mln zł w I kw. 2014 roku, zaś wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych wzrósł do 98,5 mln zł z 39,6 mln zł w I kw. 2014 r. i związany był z realizacją zysków w sprzyjających warunkach na krajowym rynku długu.

Na koniec I kwartału 2015 roku suma bilansowa wyniosła 47,2 mld zł, co w porównaniu do 49,8 mld zł na koniec 2014 roku stanowi spadek o 2,6 mld zł (tj. 5,2%).

d3my4di

"Na zmianę salda aktywów miały wpływ następujące elementy: spadek salda dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży o 3,2 mld zł, tj. 22,4%, w wyniku zmniejszenia pozycji w bonach pieniężnych Narodowego Banku Polskiego; wzrost aktywów przeznaczonych do obrotu o 1,0 mld zł, tj. 7,5%, w efekcie zwiększania wartości portfela obligacji skarbowych" - czytamy w raporcie.

Na koniec marca 2015 roku współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 17,7% i był o 0,2 pkt proc. wyższy niż na koniec 2014 roku.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di