Trwa ładowanie...
d11ov7u

ZAMET INDUSTRY S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Zamet (37/2013)

ZAMET INDUSTRY S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Zamet (37/2013)

Share
d11ov7u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZAMET INDUSTRY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca w ramach Grupy Zamet | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent) informuje, iż od dnia przekazania raportu bieżącego nr 30/2013, tj. w okresie od 15 czerwca 2013 do 19 sierpnia 2013 roku, Emitent oraz jednostka zależna - Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, o łącznej równowartości 18,7 mln zł. Spośród wyżej wymienionych, umową o najwyższej wartości jest umowa z dnia 19 sierpnia 2013 roku, pomiędzy Zamet Industry S.A. (Zamawiający) oraz Zamet Budowa Maszyn S.A. (Wykonawca), której przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie oraz zmontowanie urządzeń (wywrotnicy wagonowej oraz wygarniaczy kołowych) dla projektu modernizacja instalacji nawęglania w zakładzie nr 3 Dalkia Łódź S.A. Łączna wartość netto umowy wynosi 6.630.000 zł. Termin dostawy został określony na kwiecień 2014 roku. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki,
oraz w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Wszystkie w/w umowy, zawarte pomiędzy Emitentem i jednostą zależną, są umowami typowymi i zostały zawarte na warunkach rynkowych. Mają na celu wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zawartych umów jednostkowych, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 131.279 tys. zł - wg stanu na dzień 31 marca 2013 roku, wskazanego przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu okresowym QSr 1/2013. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt 3, w nawiązaniu do §2 ust. 1 pkt 44 oraz §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...). (Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ov7u

| | | ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZAMET INDUSTRY S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 97-300 | | Piotrków Trybunalski | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dmowskiego | | 38B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (44) 648-90-00 | | (44) 648-91-52 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | industry@zamet-industry.com.pl | | www.zamet-industry.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7712790864 | | 100538529 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Jan Szymik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ov7u

Podziel się opinią

Share
d11ov7u
d11ov7u