Trwa ładowanie...
d4edhus
espi

ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną. (2/2012)

ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną. (2/2012)

Share
d4edhus

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZAMET INDUSTRY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zamet Industry S.A. informuje o zawarciu w dniu 31.01.2012 r. umowy znaczącej pomiędzy spółką zależną Emitenta ? Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (Wykonawca), a firmą INCO Engineering s.r.o. ? Praha (Nabywca). Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie części mechanicznej maszyny wyciągowej w ilości 2 kpl. Wartość przedmiotu umowy wynosi 4 200 000 EUR słownie cztery miliony dwieście tysięcy EUR (17 753 400,00 PLN ? wartość przeliczona wg średniego kursu NBP na dzień 31.01.2012 roku). Zamet Budowa Maszyn S.A. dostarczy obiekt na bazie FCA w terminie do 30.09.2013 roku. Warunki płatności określone w umowie, zakładają płatności w formie zaliczki po podpisaniu umowy ? łącznie w wysokości 35% wartości przedmiotu umowy, oraz płatności po podpisaniu protokołu odbioru technicznego i po montażu części mechanicznej u Inwestora ? łącznie w wysokości 65% wartości przedmiotu umowy. Wykonawca udzieli Nabywcy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty uruchomienia, nie dłużej
jednak niż 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi, w przypadku opóźnień powstałych z winy Wykonawcy, jest on zobowiązany zapłacić karę umowną, w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 5% wartości przedmiotu umowy. Zapłata kar umownych, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Nabywcę roszczeń odszkodowawczych, przekraczających wysokość tych kar. Kryterium uznania umowy za znaczącą, jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 112 417 tys. zł - wg stanu wskazanego przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu okresowym - QSr 3/2011. (§ 2 ust.1 pkt 44 RMF) Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów Finansów dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edhus

| | | ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZAMET INDUSTRY S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 97-300 | | Piotrków Trybunalski | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dmowskiego | | 38B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (44) 648-90-00 | | (44) 648-91-52 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | industry@zamet-industry.com.pl | | www.zamet-industry,com,pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7712790864 | | 100538529 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Wojciech Wrona Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edhus

Podziel się opinią

Share
d4edhus
d4edhus