Trwa ładowanie...
d4ccpcp
espi
22-11-2010 18:30

ZELMER - Wniosek Akcjonariusza w sprawie rozszerzenia porządku obrad NWZ Zelmer S.A. wraz z proje...

ZELMER - Wniosek Akcjonariusza w sprawie rozszerzenia porządku obrad NWZ Zelmer S.A. wraz z projektem uchwały (21/2010)

d4ccpcp
d4ccpcp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZELMER | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek Akcjonariusza w sprawie rozszerzenia porządku obrad NWZ Zelmer S.A. wraz z projektem uchwały | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka, Emitent) działając stosownie do §38 ust.1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 19 listopada 2010 r. akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego?OFE PZU "Złota Jesień", działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 3 Statutu Spółki, zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer S.A. zaplanowanego na dzień 10 grudnia 2010 r. o punkt dotyczący zmiany statutu spółki ZELMER S.A. poprzez dodanie w § 34 (dotyczącym kompetencji Walnego Zgromadzenia) punktu 20) o następującym brzmieniu:"20) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w spółkach zależnych: Zelmer Market Sp. z o.o. oraz
Zelmer PRO Sp. z o.o.".Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił wraz z wnioskiem projekt uchwały:Uchwała Nr?/2010Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjnaz dnia 10 grudnia 2010 rokuw sprawie: zmiana statutu spółki Zelmer S.A. poprzez dodanie § 34 pkt 20.Działając na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna zmienia statut spółki ZELMER Spółka Akcyjna poprzez dodanie § 34 pkt 20 o następującym brzmieniu:"20) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w spółkach zależnych: Zelmer Market Sp. z o.o. oraz Zelmer PRO Sp. z o.o.".§ 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna, stosownie do art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki ZELMER Spółka Akcyjna, uwzględniającego powyższą zmianę, z zastrzeżeniem
możliwości sporządzenia tekstu jednolitego Statutu przez Zarząd, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Po uzupełnieniu porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki ZELMER S.A. zwołanego na dzień 10 grudnia 2010 r. poprzez dodanie powyższej sprawy, przedmiotowy porządek obrad będzie miał następujący zakres:Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A.:1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał4.Przyjęcie porządku obrad5.Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa (produkcyjnej i komercyjnej) do spółek zależnych: ZELMER PRO Sp. z o.o. i ZELMER MARKET Sp. z o.o.6.Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości7.Powzięcie uchwały w sprawie
zmiany liczby członków Rady Nadzorczej8.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej9.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki Zelmer S.A. poprzez dodanie § 34 pkt 2010.Wolne wnioski11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Wraz z wnioskiem oraz projektem uchwały Akcjonariusz przedstawił uzasadnienie do proponowanej zmiany:"Obecne zapisy określone w § 34 pkt. 3 Statutu Spółki delegują do kompetencji Walnego Zgromadzenia wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Po implementacji holdingowego modelu zarządzania przenoszącego wyodrębniony majątek do dwóch spółek zależnych, w celu ochrony interesów akcjonariuszy proponujemy dodanie kompetencji Walnemu Zgromadzeniu odnośnie wyrażenia zgody na zbycie wydzielonych spółek zależnych: Zelmer Market Sp. z o.o. oraz Zelmer PRO Sp. z o.o." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ccpcp

| | | ZELMER SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZELMER | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-016 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Hoffmanowej | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 85 22 666 | | 017 86 58 140 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@zelmer.pl | | www.zelmer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 813-02-68-159 | | 000034648 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Janusz Płocica Prezes Zarządu Janusz Płocica
2010-11-22 Magdalena Bartoś Członek Zarządu Magdalena Bartoś

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ccpcp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4ccpcp