Trwa ładowanie...
d3irtph
d3irtph
espi

ZELMER - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości (15/2011)

ZELMER - Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości (15/2011)
Share
d3irtph

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZELMER | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 26 maja 2011 r. została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 19, na której zlokalizowane są budynki i budowle stanowiące własność Emitenta oraz podmiotów w 100 proc. od niego zależnych tj. Zelmer Market Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie oraz Zelmer PRO sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ("Podmioty zależne"). Sprzedawane przez Emitenta i Spółki zależne nieruchomości stanowią terytorialnie jedną całość ("Nieruchomość"). Rzeczona umowa została zawarta pomiędzy Emitentem oraz jego Podmiotami zależnymi ("Sprzedający") a lokalnym inwestorem zajmującym się działalnością deweloperską ("Kupujący"). Na mocy przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości ("Umowa") Sprzedający zobowiązali się sprzedać Kupującemu, a Kupujący zobowiązał się kupić od Sprzedających w częściach prawo własności Nieruchomości na warunkach i w terminach opisanych w
rzeczonej umowie za łączną cenę netto 34.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych). Łączna powierzchnia wszystkich nieruchomości objętych Umową wynosi 9 ha 8434 m2. Do istotnych warunków Umowy należą: 1.Wpłata w dniu zawarcia umowy przez Kupującego zadatku w kwocie 2.500.000,00 PLN; 2.Zawieranie etapami umów przyrzeczonych sprzedaży Nieruchomości w odniesieniu do części Nieruchomości, w taki sposób że ostatnia część ma zostać sprzedana do końca 2014 r. Zawarcie Umowy jest wynikiem podjętych przez Grupę Zelmer działań w zakresie realizacji strategii rozwoju. Jest zasadne ze względu na finalizację projektu budowy nowej fabryki zlokalizowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO ? PARK Mielec w Rogoźnicy (SEE) i ograniczanie, a docelowo zaprzestanie produkcji dotychczas realizowanej przy ul. Hoffmanowej. Umowa została uznana za umowę znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy ani Emitent, ani żadna
jego spółka zależna wchodząca w skład Grupy Zelmer, nie zawierała z Kupującym żadnej umowy. Umowa ta została zawarta na warunkach, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZELMER SA
(pełna nazwa emitenta)
ZELMER Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-016 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hoffmanowej 19
(ulica) (numer)
017 85 22 666 017 86 58 140
(telefon) (fax)
ir@zelmer.pl www.zelmer.pl
(e-mail) (www)
813-02-68-159 000034648
(NIP) (REGON)
d3irtph

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Janusz Płocica Prezes Zarządu Janusz Płocica
2011-05-27 Magdalena Bartoś Członek Zarządu Magdalena Bartoś

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irtph

Podziel się opinią

Share
d3irtph
d3irtph