Trwa ładowanie...
dnbaagr
dnbaagr
espi

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Informacja o zamiarze utworzenia w skonsolidowanym s...

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Informacja o zamiarze utworzenia w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy ZE PAK za 2013 rok rezerwy dotyczącej uprawnień do emisji CO2 (6/2014)
Share
dnbaagr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zamiarze utworzenia w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy ZE PAK za 2013 rok rezerwy dotyczącej uprawnień do emisji CO2 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o zamiarze utworzenia rezerwy dotyczącej uprawnień do emisji CO2 oraz jej szacunkowym wpływie na skonsolidowane wyniki Grupy ZE PAK za rok 2013. W wyniku konsultacji przeprowadzonych z biegłym rewidentem, kierując się zasadą ostrożnej wyceny, Zarząd Spółki zdecydował się prezentować zdarzenia gospodarcze związane z koniecznym zakupem brakujących uprawnień do emisji CO2 tworząc w bilansie odpowiednią rezerwę. Rezerwa tworzona jest w ciężar podstawowej działalności operacyjnej w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością wyemitowanej w procesie produkcji energii konwencjonalnej ilości CO2 a wartością posiadanych przez Grupę na dzień bilansowy nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2, zgromadzonych na rachunkach Grupy w rejestrze Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Pozwolenia do emisji CO2 będące przedmiotem rezerwy Grupa zakupiła i zamierza przedstawić do umorzenia. Jednocześnie Grupa,
będąc uprawnioną do uzyskiwania nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 na podstawie Dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego ("uprawnienia derogacyjne"), złożyła wniosek o przyznanie uprawnień derogacyjnych w wysokości odpowiadającej stopniowi nakładów poniesionych na inwestycje zgłoszone do Krajowego Programu Inwestycyjnego. Jednak z przyczyn niezależnych od Spółki do dnia 31 grudnia 2013 roku nie dokonano ich przydziału. W ocenie Zarządu Spółki utworzenie rezerwy będzie miało negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy ZE PAK za 2013 rok, tj. nastąpi obniżenie wyniku brutto o około 150,6 mln zł, a wyniku netto o około 121,5 mln zł. Spółka zastrzega, że sprawozdanie Grupy ZE PAK jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-510 Konin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kazimierska 45
(ulica) (numer)
+48 63 247 30 00 +48 63 247 30 30
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6650001645 310186795
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Katarzyna Muszkat Prezes Zarządu
2014-02-12 Anna Striżyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnbaagr

Podziel się opinią

Share
dnbaagr
dnbaagr