Trwa ładowanie...
dp07itm

ZETKAMA SA - Umowa znacząca z DZ Bank Polska S.A. (6/2012)

ZETKAMA SA - Umowa znacząca z DZ Bank Polska S.A. (6/2012)

Share
dp07itm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZETKAMA SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca z DZ Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZETKAMA S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu dziejszym otrzymał informację o zawarciu przez Spółkę ZETKAMA aneksu do umowy w rachunku bieżącym nr 2004/RB/0062 z dnia 27 września 2004 roku oraz aneksu do umowy kredytowej nr 2010/OT/0161 z dnia 1 marca 2011 z tym samym podmiotem tj. DZ Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku wyżej wymienionych aneksów łączna wartość umów zawartych z tym podmiotem w ostatnich 12 miesiącach wyniosła 13 771 280 PLN, która to wartość przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta. Umową o największej wartości jest aneks do umowy kredytowej 2010/OT/0161 z dnia 1 marca 2011 roku, zawarty przez ZETKAMĘ z DZ Bank Polska S. A. w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, wartość umowy wynosi 2.600.000,00 EUR co
zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia przekazania raportu, stanowi równowartość 10 771 280 PLN. Na mocy aneksu Spółka wydłużyła okres kredytowania do dnia 28.02.2015 roku. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Mając na względzie, że suma wartości umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z DZ Bank Polska S.A. przekroczyła próg 10% kapitałów własnych emitenta, umowy te spełniają kryterium uznania ich za umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 powołanego wyżej Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

| | | ZETKAMA Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZETKAMA SA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 57410 | | Ścinawka Średnia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 3 Maja | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 074 8652100 | | 074 8652101 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.zarzadu@zetkama.com.pl | | www.zetkama.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8830000482 | | 890501767 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Leszek Jurasz Prezes Zarządu
2012-04-02 Piotr Wielesik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

Podziel się opinią

Share
dp07itm
dp07itm