Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Szacunkowe skonsolidowane wyniki ZPC Otmuchów za 2011 rok (2/2012)

ZPC OTMUCHÓW S.A. - Szacunkowe skonsolidowane wyniki ZPC Otmuchów za 2011 rok (2/2012)
Share
d1y1yes

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Szacunkowe skonsolidowane wyniki ZPC Otmuchów za 2011 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż po zakończeniu w dniu 16 lutego 2012 roku weryfikacji wstępnych wyliczeń pełnych danych finansowych za okres czterech kwartałów 2011 roku ocenia, że skonsolidowane wyniki finansowe Spółki za 2011 rok przekroczą wyniki finansowe zaprezentowane w prognozie przekazanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 15/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku. Mając powyższe na uwadze Spółka koryguje wspomnianą powyżej prognozę i przedstawia szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za rok 2011: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży ? 228.287,- tys. zł (wzrost o 0,86% w stosunku do wyników prognozowanych), - skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w wysokości 12.735,- tys. zł (wzrost o 84,94% w stosunku do wyników prognozowanych), - skonsolidowany zysk netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości - 7.718,-tys. zł (wzrost o 85,62% w stosunku do wyników prognozowanych). Na osiągnięcie wyników
szacunkowych w wielkościach wskazanych powyżej w szczególności wpływ miało osiągnięcie przez wszystkie spółki produkcyjne Grupy Kapitałowej wyższej od pierwotnie przewidywanej dynamiki przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2011 r. Wpływ na osiągnięcie w 2011 r. wskazanych powyżej skonsolidowanych wyników finansowych miały również lepsze od spodziewanych rezultaty prowadzonego w Grupie Kapitałowej procesu integracji struktur sprzedażowych i optymalizacji, jak również ujednolicenia procesów obsługowych Emitenta oraz szybszych niż się spodziewano efektów restrukturyzacji objętej konsolidacją w IV kwartale 2011 r. spółki PWC Odra. Do osiągnięcia przez Grupę Kapitałową wyników szacunkowych w wielkościach wskazanych powyżej przyczyniły się jednocześnie renegocjacje cen zaopatrzeniowych w PWC Odra oraz ujednolicenie ich do poziomu cen Emitenta, jak również stopniowa realizacja procesów eliminowania w PWC Odra nierentownych klientów. Ponadto, czynnikiem o charakterze jednorazowym, mającym wpływ na osiągnięcie
zaprezentowanych powyżej wyników finansowych było wydzielenie ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Emitenta działalności związanej z marketingiem i zarządzaniem własnością intelektualną do spółki zależnej, co przyczyni się do wygenerowania oszczędności finansowych na poziomie Grupy Kapitałowej. Przedstawione powyżej szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Spółki za rok 2011 sformułowane zostały w oparciu o posiadane przez Zarząd Emitenta informacje i szacunkowe dane, a ponadto odzwierciedlają obecny stan wiedzy Zarządu Spółki, co do możliwości kształtowania się wielkości ekonomiczno-finansowych uzyskanych przez Spółkę w 2011 roku. Ostateczne skonsolidowane wyniki finansowe za 2011 rok oraz objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a prognozą opublikowaną w raporcie bieżącym nr 15/2011 zostanie przekazane do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za 2011 rok, którego termin publikacji jest przewidziany w dniu 19 marca 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385 Otmuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nyska 21
(ulica) (numer)
(77) 431 50 83 (77) 431 50 85
(telefon) (fax)
zpc@zpcotmuchow.com.pl www.zpcotmuchow.com.pl
(e-mail) (www)
7530012546 531258977
(NIP) (REGON)
d1y1yes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 BERNARD WĘGIEREK PREZES ZARZĄDU Bernard Węgierek
2012-02-16 MARIUSZ POPEK WICEPREZES ZARZĄDU Mariusz Popek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes